งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคมได้อย่างยั่งยืน

2 พันธกิจ 1. ดำเนินการจัดที่ดินตาม พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 2. สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 3. คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 4. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีแก่สหกรณ์ 5. เสริมสร้างโอกาส พัฒนาอาชีพ การเข้าหาแหล่งทุน ให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

3 เป้าหมาย

4 สถานที่ติดต่อหรือส่งเอกสาร
นิคมสหกรณ์กบินทร์ ตั้งอยู่ที่ : ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ติดต่อหรือส่งเอกสาร ตู้ ปณ 21 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ : โทรสาร : Website :

5 แผนที่ตั้งนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี โดยสังเขป
แผนที่ตั้งนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี โดยสังเขป

6 โครงสร้างนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี
หัวหน้านิคมสหกรณ์ งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมสหกรณ์ งานจัดสรรที่ดิน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ

7 อัตรากำลังของหน่วยงาน
อัตรากำลังของนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ประกอบด้วย - ข้าราชการ จำนวน คน - ลูกจ้างประจำ จำนวน คน - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน คน

8 อำนาจหน้าที่ของนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี
นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี มีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และนโยบายให้ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรด้วยวิธีการสหกรณ์คือ 1. จัดที่ดินพื้นที่โครงการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นิคมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 3. ดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่โครงการเดิมมี ประมาณ 169, ไร่ - พื้นที่จัดสรรได้ ประมาณ , ไร่ - พื้นที่จัดสรรไม่ได้ ประมาณ , ไร่


ดาวน์โหลด ppt เป็นผู้นำการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google