งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียน
1. เข้าใจโอกาสพัฒนาคุณภาพและกระบวนการ คุณภาพในแง่มุมต่างๆ 2. มองเห็นการใช้กระบวนการคุณภาพในลักษณะ ของการเชื่อมโยงอย่างรอบด้าน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

2 โอกาส ความเป็นจริง วิชาชีพ ผู้รับผลงาน ศักยภาพ ความคาดหวัง มาตรฐาน
Q09: CQI Steps โอกาส ความเป็นจริง วิชาชีพ ผู้รับผลงาน ศักยภาพ ความคาดหวัง มาตรฐาน ความต้องการ (need) โอกาสพัฒนา บรรทัดฐาน ปัญหา ปัญหา สภาพปัจจุบัน ความเสี่ยง ความสูญเสีย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

3 กระบวนการคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

4 มององค์ประกอบร่วม สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

5 ตารางแสดงขั้นตอน PDSA ในกิจกรรมคุณภาพต่างๆ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

6 การเสริมกันและกันเพื่อเป้าหมายอนาคต
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

7 การประกันคุณภาพ ISO9000 “การปฏิบัติการทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไว้ ให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ การประกันคุณภาพต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพ” WHO “กิจกรรมที่เป็นระบบ (organised activity) ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

8 ระดับของการประกันคุณภาพ
กระบวนการทำงาน องค์กร ระบบใหญ่ในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

9 มองบริบทของการนำไปใช้ที่ต่อเนื่องกัน
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

10 QC ยังไม่หายไปไหน TQM ยังคงใช้ control chart, basic QC tools,
การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือทางสถิติ (Statistical QC) เครื่องมือพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน (Basic QC tool) กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (QC circle) JIS: “วิธีการและเครื่องมือที่เป็นระบบซึ่งออกแบบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามที่ผู้ซื้อต้องการ” TQM ยังคงใช้ control chart, basic QC tools, QC circle เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

11 กระบวการคุณภาพในฐานะตัวเชื่อมโยง
1) การเชื่อมโยงกับงานประจำ 2) การเชื่อมโยงการแก้ปัญหากับการปรับปรุงระบบ 3) การเชื่อมโยงกับพันธกิจ-ยุทธศาสตร์ (เชื่อมโยงในแนวดิ่ง) 4) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เชื่อมโยงในแนวราบ) 5) การเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดระบบที่สมบูรณ์ 6) การเชื่อมโยงกับการประเมินตนเอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

12 การเชื่อมโยงกับงานประจำ (1)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

13 การเชื่อมโยงกับงานประจำ: ระบบดักจับความคิด
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

14 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

15 เชื่อมโยงการแก้ปัญหากับการปรับปรุงระบบ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

16 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

17 การเชื่อมโยงกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

18 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ผู้เรียนทบทวนว่าอะไรคือรอยต่อวิกฤต (critical link) ระหว่างหน่วยงานของท่านกับหน่วยงานอื่น สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

19 การเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดระบบที่สมบูรณ์
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01

20 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
GEN.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสะท้อนความรู้ และหลักการของวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจในการให้บริการผู้ป่วย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ GEN.9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ มีกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน หรือบริการ โดยการทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล QualityProcess:01


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคุณภาพ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google