งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและ
การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข IS การจัดบริการสารสนเทศ

2 6. การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและ การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้
6.1 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ 6.2 การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ IS การจัดบริการสารสนเทศ

3 6.1 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
6.1.1 จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ 6.1.2 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ IS การจัดบริการสารสนเทศ

4 6.1.1 จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความสนใจและต้องการใช้สารสนเทศ หรือใช้สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น IS การจัดบริการสารสนเทศ

5 6.1.2 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 3) การจัดนิทรรศการ IS การจัดบริการสารสนเทศ

6 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ก. ความหมายและความสำคัญของกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ข. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน IS การจัดบริการสารสนเทศ

7 ก. ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความสำคัญ ดังนี้ ป้องกันการลืมการรู้หนังสือ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น (Open a Book Open the World) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ IS การจัดบริการสารสนเทศ

8 ข. รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
(1) การอ่านหนังสือให้ฟัง (2) การเล่าเรื่องหนังสือ (3) การเล่านิทาน (4) การทายปัญหาจากหนังสือ (5) การแนะนำหนังสือ (6) การอภิปราย IS การจัดบริการสารสนเทศ

9 2) การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่
ก. ความหมายและความสำคัญของการจัดบริการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ข. รูปแบบของการจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ IS การจัดบริการสารสนเทศ

10 ก. ความหมายและความสำคัญของการจัดบริการเคลื่อนที่
การจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) หมายถึงการนำทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไปให้บริการผู้ใช้ในลักษณะถึงตัว IS การจัดบริการสารสนเทศ

11 บริการห้องสมุดเคลื่อนที่มีความสำคัญ ดังนี้
ให้โอกาสให้การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศแก่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน จากการอ่าน IS การจัดบริการสารสนเทศ

12 ข. รูปแบบของการจัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่
(1) ห้องสมุดรถ (2) ห้องสมุดเรือ (3) ห้องสมุดรถไฟ (4) กระเป๋าหนังสือ/หีบหนังสือ/ ถุงหนังสือ/ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ IS การจัดบริการสารสนเทศ

13 IS 204215 การจัดบริการสารสนเทศ
3) การจัดนิทรรศการ ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ ข. ประเภทของการจัดนิทรรศการ IS การจัดบริการสารสนเทศ

14 ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการ หมายถึง การจัดแสดงผลงานสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ในรูปของจริงหรือของจำลอง พร้อมนำ เสนอข้อมูลประกอบ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ การบรรยาย การปาฐกถา การอภิปราย และการฉายภาพยนตร์ เป็นต้น IS การจัดบริการสารสนเทศ

15 ก. ความหมายของการจัดนิทรรศการ (ต่อ)
การจัดนิทรรศการในงานบริการสารสนเทศ มักเป็นการจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศ หรือการจัดกิจกรรมแนะนำบริการสารสนเทศประเภทต่างๆ ของสถาบันบริการสารสนเทศ IS การจัดบริการสารสนเทศ

16 ข. ประเภทของการจัดนิทรรศการ
(1) การจัดนิทรรศการแบ่งประเภทตามสถานที่จัด นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) นิทรรศการในร่ม (Indoor Exhibition) (2) การจัดนิทรรศการแบ่งประเภทตามวิธีการจัด นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) นิทรรศการหมุนเวียน (Travelling Exhibition) IS การจัดบริการสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 6 การส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google