งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ตอนเรียน J1, O1, W1 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อาภาภรณ์ อังสาชน ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 โทรศัพท์ ,

3 ตอนเรียน I1, X1 อาจารย์ผู้สอน ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 โทรศัพท์ ,

4 คำอธิบายรายวิชา องค์ประกอบ บทบาท ความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูล และการสืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ และองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความ ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

5 เนื้อหาบทเรียน บทนำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูลและการสืบค้น เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้ IT การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

6 การวัดผล การเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 60% ประกอบด้วย รายงาน (กลุ่ม) 20%
รายงาน (กลุ่ม) 20% งานรายบุคคล 40% คะแนนสอบปลายภาค 40% ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา

7 งานที่มอบหมาย (รายบุคคล)
งานที่ 1 (10 คะแนน) ทำประวัตินักศึกษา ให้แนะนำตัวเอง ข้อมูลส่วนตัว รหัสนักศึกษา ผลการเรียน รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และช่องทางการติดต่ออื่นๆ ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน

8 งานที่ 2 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาหาคุณสมบัติของอุปกรณ์ IT เช่น Desktop PC, Notebook, Tablet, Printer, Digital camera, Smart phone หาจากโบรชัวร์ แคตาล็อก หรืออินเทอร์เน็ต ให้นำเสนอ พร้อมอธิบายรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เลือก มาส่ง

9 งานที่ 3 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา โดยใช้ account ของตนเอง แล้วดำเนินการต่อไปนี้ หน้าจอแรกของการเข้าระบบ แสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนนี้ ใบแจ้งชำระค่าเล่าเรียน ผลการเรียนที่ผ่านมา

10 งานที่ 4 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาค้นหาหรือจัดทำ VDO Clip 1 เรื่อง แล้ว ดำเนินการต่อไปนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับ IT ที่น่าสนใจ ทันสมัย แนวโน้มใน อนาคต ส่ง VDO Cilp โดยใช้อีเมลของตนเองที่สวนดุสิตสร้างให้ เท่านั้น ไปให้อาจารย์ประจำตอนเรียน ตามอีเมลที่ให้ไว้ ระบุชื่อ-รหัส น.ศ. และบอกแหล่งที่มาหรืออ้างอิงหรือ URL พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาย่อของ VDO Clip ด้วย พิมพ์หน้าจอการส่งอีเมลและหน้าจอที่ได้รับการตอบกลับ

11 งานที่ 5 (5 คะแนน) ให้นักศึกษาค้นหาหนังสือและบทความจากฐานข้อมูลของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สืบค้นหนังสือหรือวารสารพร้อมแสดงรายละเอียดของ ข้อมูลที่ค้นได้จากระบบสืบค้นหนังสือและวารสาร (VTLS) สืบค้นและแสดงผลของบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ สรุปเนื้อหาหรือบทคัดย่อ

12 งานที่ 6 (10 คะแนน) ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดของทุกบทในเล่มหนังสือ แบบฝึกหัด ที่ได้รับคู่กับตำราของรายวิชา ต้องทำทุกข้อ ทุกบท ส่งตามกำหนดเวลา ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน ทำไม่ครบ หักข้อละ 1 คะแนน

13 งานที่มอบหมาย (กลุ่ม) (20 คะแนน) -ให้แบ่งกลุ่มในชั้นเรียน จำนวนสมาชิกไม่เกิน10 คน -มีรายชื่ออยู่ในตอนเรียนเดียวกัน -นำเสนอความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์

14 งานที่ 7 (10 คะแนน) ให้สร้าง fan page ใน Facebook ดังนี้ ตั้งชื่อ fan page ว่า “IT-1-56-ตอนเรียน-กลุ่มที่” ระบุชื่อสมาชิกทุกคนลงใน fan page (ให้คะแนนตามชื่อ ที่ปรากฏในเว็บเท่านั้น) สร้างเนื้อหาสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเนื้อหา ต้องเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ IT และ/หรือ หลักสูตรของ ตนเอง โดยต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุก รายการที่นำเสนอบน fan page แสดงจำนวนผู้เข้าชมหรือติดตาม (กด Like) ไม่น้อยกว่า 100 คน (ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ส่งงาน)

15 งานที่ 8 (10 คะแนน) ให้ฝึกสร้าง VDO Clip และนำเสนอในชั้นเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ IT ในชีวิตประจำวัน หรือ การประยุกต์ IT กับหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ ตัดต่อเนื้อหาของ VDO Clip ภายใน นาที ต้องแสดงที่มาหรือการอ้างอิงข้อมูลในตอนท้ายของ VDO Clip ด้วย ต้องใส่ชื่อสมาชิกและหน้าที่ของแต่ละคนไว้ใน VDO Clip ด้วย (ให้คะแนนตามรายชื่อที่ปรากฏใน Clip เท่านั้น)


ดาวน์โหลด ppt 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google