งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Development)
วิชา การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Development) รหัสวิชา 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 , 081-588-4509 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา โทร , dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 การวัดผลและประเมินผล การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค % สอบย่อย (2 ครั้ง) 30 คะแนน โครงงาน คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 40 % การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์

4 เนื้อหา การพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูล(บนเว็บ) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การออกแบบระบบฐานข้อมูล ประโยชน์ของการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Application)

5 การออกแบบเว็บไซต์และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Dreamweaver/html)
หลักการออกแบบเว็บไซต์ กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ วงจรชีวิตการพัฒนาเว็บไซต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเว็บไซต์ โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์

6 เทคโนโลยีในการพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
PHP (สำหรับเป็นภาษา Script ในการเขียนเว็บ) MySQL (DB) Apache (Web Server)

7 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับอินเทอร์เน็ต (PHP)
ติดตั้ง appserve การใช้งานกับ Editor (Editra—Freeware, EditPlus) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP การใช้งาน PHP

8 สร้างและจัดการฐานข้อมูลสำหรับเว็บด้วย MySQL
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)

9 เครื่องมือสำหรับบริหารฐานข้อมูลบนเว็บ/การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin
phpMyAdmin เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารฐานข้อมูลบนเว็บ (Web-based Administrator Tools)

10 เครื่องมือที่ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (จำลองเครื่องตัวเองเป็น server)

11 โปรแกรมที่ต้องมีเพื่อเรียนวิชานี้ คือ
Dreamweaver Editra (Freeware) or EditPlus AppServe

12 หาหัวข้อโครงงานที่จะทำ Web database โดยเลือกหน่วยงานต่างๆ ใน มสด.
งานกลุ่มๆ ละ 3-4 คน เพื่อรองรับการทำโครงงานในอนาคต

13 สัปดาห์หน้า ทบทวนเรื่อง DB


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google