งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมในกระแส โลกาภิวัตน์ (Environment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมในกระแส โลกาภิวัตน์ (Environment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมในกระแส โลกาภิวัตน์ (Environment)
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมในกระแส โลกาภิวัตน์ (Environment)

2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

3 การรวมกลุ่มประเทศแยกตามวัตถุประสงค์
สภาพแวดล้อม การรวมกลุ่มประเทศแยกตามวัตถุประสงค์

4 ประเภทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม ประเภทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ Free trade area Customs union Common market Economic union Political union

5 สภาพแวดล้อม องค์กรระหว่างประเทศ
องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) จำนวนสมาชิก 153 ประเทศ กำหนดกฏเกณฑ์การ ค้าขายระหว่างประเทศ หลักการของ WTO การค้าต้องไม่มีการแยกปฏิบัติ การค้าควรต้องมีเสรีมากขึ้น โดยการลดอุปสรรคลง การค้าควรต้องคาดเดาได้ การค้าควรต้องมีความสามารถแข่งขัน การค้าต้องสร้างปรระโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

6 สภาพแวดล้อม Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD)

7 สภาพแวดล้อม North American Free Trade Agreement (NAFTA)
ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง คานาดา เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ 1 มกราคม 1994 European Free Trade Agreement (EFTA) เมื่อเริ่มก่อตั้งปี 1960 ประกอบด้วย 7 ประเทศ Austria, Denmark, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Finland, Iceland, Liechtenstein, and the United Kingdom ปัจจุบันเป็นกลุ่ม 4 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน EU : Norway, Iceland, Liechtenstein, Switzerland

8 สภาพแวดล้อม European Union Mercosur (Mercosul) African Trade Agreement
ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ 27 ประเทศ Mercosur (Mercosul) เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศใน ทวีปอเมริกาใต้ African Trade Agreement เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา

9 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค APEC
ประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, People's Republic of China, Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, The Republic of the Philippines, The Russian Federation, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, United States of America, Viet Nam

10

11 สภาพแวดล้อม ผลกระทบทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ : จากการสร้างตลาดเดี่ยว
โอกาสทางธุรกิจ : จากการสร้างตลาดเดี่ยว ตลาดได้รับการปกป้อง ต้นทุนต่ำกว่ำในการทำธุรกิจในตลาดเดี่ยว การคุกคามทางธุรกิจ : ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการแข่งขัน ทำให้การพยายามประหยัดต้นทุนจำนวนมาก จาก การผลิตทำได้ยาก เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น ปิดโอกาสกิจการที่อยู่นอกตลาด

12 สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม (Culture)

13 สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม คือ อะไร ระบบของค่านิยมและบรรทัดฐานที่ใช้ ร่วมกันมาของกลุ่ม คนและก่อร่างเป็นรูปแบบการดำเนิน ชีวิตของคนกลุ่มนั้น (Hofstede, Namenwirth and Weber)

14 ปัจจัยกำหนดวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา การศึกษา โครงสร้างทางสังคม
ปรัชญาระบบ เศรษฐกิจ ปรัชญาระบบการเมือง

15 ศาสนาและนิกายต่างๆ

16 ภาษา ภาษาพูด แสดงความหมาย ทางคำพูด ภาษาทำให้โลกรับรู้ การมีอยู่
แสดงความหมาย ทางคำพูด ภาษาทำให้โลกรับรู้ การมีอยู่ ภาษาที่ไม่ต้องพูด ภาษากาย พื้นที่เฉพาะของ บุคคล

17 อัตราการอ่านหนังสือได้

18 สภาพแวดล้อม สังคมเศรษฐกิจ

19 สภาพแวดล้อม ดัชนีทางเศรษฐกิจที่ สำคัญ รายได้ประชาชาติมวลรวม
รายได้ประชาชาติต่อหัว การกระจายรายได้ การบริโภคภาคเอกชน ค่าจ้างแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย

20 การบริโภคภาคเอกชนเปรียบเทียบอำนาจการซื้อ
สภาพแวดล้อม การบริโภคภาคเอกชนเปรียบเทียบอำนาจการซื้อ

21 สภาพแวดล้อม ความหนาแน่นและการเคลื่อนย้ายของ ประชากร

22 สภาพแวดล้อม กฏหมาย McGraw-Hill/Irwin International Business, 11/e

23 สภาพแวดล้อม หลักกฏหมายที่ยอมให้ธุรกิจต่างชาติรู้ถึง ผลประโยชน์ ต้องได้รับการปกป้อง กฏหมายมหาชนระหว่างประเทศ กฏหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กฏหมายเอกชนระหว่างประเทศ กฏหมายว่าด้วยธุรกรรมการค้าของบุคคลหรือ กิจการ

24 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา
สภาพแวดล้อม กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา สิทธิบัตร (Patents) เครื่องหมายการค้า (Trademarks) ชื่อการค้า (Trade names) ลิขสิทธิ์ (Copyrights) ความลับทางการค้า (Trade secrets)

25 สภาพแวดล้อม ประเภทของภาษี
ภาษีส่วนต่าง (กำไร/ขาดทุน) จากการซื้อขาย หลักทรัพย์ (capital gains tax) ภาษีเงินได้ (income tax) เป็นภาษีคำนวณจากรายได้ ของบุคคลหรือ กิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (value-added tax) เป็นภาษีที่คำนวณจากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ เกิดการซื้อขาย ภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

26 กฏหมายต่อต้านการผูกขาด
สภาพแวดล้อม กฏหมายต่อต้านการผูกขาด Antitrust laws กฏหมายป้องกันการกำหนดราคาตายตัว การ แบ่งปันตลาด และการผูกขาดตลาด บังคับใช้ใน สหรัฐอเมริกา Competition policy เป็นกฏหมายป้องกันการผูกขาดของ EU ทั้งสหรัฐอเมริกาและ EU พยายามบังคับใช้ กฏหมายต่อต้าน การผูกขาดนอกเหนือดินแดนของตน

27 อุปสรรคการค้า : ภาษีศุลกากร และ การจำกัดโควต้า
สภาพแวดล้อม อุปสรรคการค้า : ภาษีศุลกากร และ การจำกัดโควต้า ภาษีศุลกากร เพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐ เพื่อปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศ โควต้าเพื่อจำกัดปริมาณสินค้านำเข้า เพื่อการปกป้องธุรกิจภายในประเทศ อื่นๆ เงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพ เงื่อนไขข้อจำกัดด้านหีบห่อ เงื่อนไขข้อจำกัดด้านภาษา ไม่มีการปกป้องสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า ช่วงระยะเวลากักสินค้า

28 สภาพแวดล้อม การเมือง

29 สภาพแวดล้อม ระบบคอมมิวนิสต์ Communism รัฐเป็นเจ้าของและควบคุมการผลิต ทั้งหมด แรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ระบบสังคมนิยม Socialism การผลิตและการกระจายสินค้าเป็นไปเพื่อการใช้ การบริโภคของมหาชนมากกว่าคำนึงถึงกำไร มีหลายประเทศที่มีการปรับใช้ระบบบางส่วนนี้ ในประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน กรีซ และ เยอรมันนี

30 การแปลงกิจการเป็นเอกชนในแต่ละภูมิภาค
สภาพแวดล้อม การแปลงกิจการเป็นเอกชนในแต่ละภูมิภาค

31 คู่สงครามที่เป็นศัตรูดั้งเดิม
สภาพแวดล้อม คู่สงครามที่เป็นศัตรูดั้งเดิม มีความเป็นศัตรูกันมายาวนาน ด้วยความแตกต่าง ด้านชนเผ่า เชื้อชาติ ศาสนา แนวคิดรากฐานของสังคมและ ประเทศ กลุ่มประเทศอาหรับ - อิสราเอล ชนเผ่า Hutus กับ Tutsis ในประเทศ Burundi และ Rwanda ชนเผ่า Tamils กับ Sinhalese ใน Sri Lank


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมในกระแส โลกาภิวัตน์ (Environment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google