งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง
มธ.124 สังคมและเศรษฐกิจ รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง

2 ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม คุณลักษณะที่บ่งบอกทุนนิยม 1. ราคา (price)
ถูกกำหนดโดยกลไกราคา (price mechanism) ใช้เป็นตัวส่งสัญญาณในการจัดสรรทรัพยากร 2. กำไร (profit) เป็นตัวชักนำให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้าย กำไร กับ ความเสี่ยง คู่กัน กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล (private property rights) ถูกปกป้องโดยรัฐ

3 ทุนนิยม (Capitalism) เศรษฐกิจเสรีนิยม (Laissez-faire) เศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ระบบเศรษฐกิจที่บุคคลสามารถมีกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น ที่ดิน ทุน (capital) ระบบเศรษฐกิจที่การจัดสรรทรัพยากร – ผลิตอะไร, ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร – ถูกกำหนดโดยกลไกตลาด

4 การจัดสรรทรัพยากร โดยกลไกตลาด/กลไกราคา
ผลิตอะไร? ด้วยอุปสงค์และอุปทานจะเป็นตัวกำหนดว่าผลิตอะไร ปริมาณ ณ ราคาดุลยภาพ จะกำหนดปริมาณผลิต 2. ผลิตอย่างไร? ผลิตให้มีต้นทุนต่ำสุด => กำไรสูงสุด การแข่งขันจะทำให้มีการผลิตต้นทุนต่ำสุด 3. ผลิตเพื่อใคร? ถูกกำหนดโดย รายได้ และ รสนิยมของผู้บริโภค

5 Asian Managed Market Socialism Communism command/ Capitalism central
planning economy Capitalism market economy

6 Karl Marx’s Economics Ideas
มูลค่าการผลิตเกิดจากแรงงานแต่เพียงอย่างเดียว เพราะทุกขั้นตอนการผลิต มูลค่าเพิ่มเกิดได้จาก แรงงาน กำไร เป็น unearned income หรือ ลาภที่ไม่ควรได้ของนายทุน ชนชั้นนายทุน หากต้องการกำไร ต้อง เอาเปรียบแรงงาน


ดาวน์โหลด ppt รศ.ดร. ชวินทร์ ลีนะบรรจง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google