งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย

2 บุคคลากรประจำสถานีอนามัย
1. นางสุภาดา ตามัย หัวหน้าสถานีอนามัย 2. นายยุทธนา ทิพย์สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวทิวาพร นวลมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นางวิริยา นาคพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นายอภิวรรณ สกลธวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 6. นางสาวมัลลิกา เทพอ่อน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

3 สิ่งที่ได้ปฏิบัติ 1. ซักประวัติผู้ป่วยที่มารับบริการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน หาค่า BMI(ดัชนีมวลกาย) 2. ชะล้างบาดแผล 3. จ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยา 4. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน ความดันและมารดาที่พาเด็กมารับวัคซีน 5. ลงชุมชนออกเยี่ยมบ้าน -วัดบ้านเชียงเครือ -วัดบ้านป่าหว้าน -บ้านนาคำไฮ

4 จุดด้อย 1. ขาดทักษะด้านการบันทึกข้อมูลในสมุดสุขภาพเด็กดีและสมุดผู้ป่วยเบาหวาน 2. ขาดความมั่นใจเรื่องการจ่ายยา 3. จำชื่อยาไม่ค่อยได้ 4. ไม่คุ้นเคยกับผู้ป่วยที่มารับบริการ

5 จุดเด่น สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือ มีการทำงานเชิงรุก คือการลงชุมชนเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 1. ตรงต่อเวลา 2. เข้ากับบุคคลากรในสถานีอนามัยได้เป็นอย่างดี 3. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 4. มีความมั่นใจและเกิดความชำนาญในการชะล้างบาดแผล

6 สิ่งที่ได้ปฏิบัติเพิ่มเติม
เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดสารเคมี ณ บ้านนาคำไฮ เข้าร่วมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลจัดการดีด้านสุขภาพ ณ วัดสะอาดสามัคคีธรรม บ้านป่าหว้าน เวทีประชาพิจารณ์ร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ณ อาคารภูพานเพลส

7 ข้อเสนอแนะ ควรฝึกท่องและจำชื่อยา ชื่อการค้า ชื่อสามัญ คำย่อให้แม่น
ควรทบทวนบทเรียนก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ ควรมีความมั่นใจในตนเอง

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google