งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

2 ๑. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจแจ่มแจ้งมากที่สุด ควรใช้วิธีใด ก
๑. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจแจ่มแจ้งมากที่สุด ควรใช้วิธีใด ก. เขียนภาพ ข. ใช้ภาษาพูด ค. ใช้ภาษาเขียน ง. แสดงอากัปกิริยา

3 การคิดอย่างมีเหตุผลควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการข้อใด
ก. รวบรวมเหตุผลทั้งหมด เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป ข. รวบรวมเหตุผลเฉพาะที่มีน้ำหนักเพื่อพิจารณาหา ข้อสรุปหลายๆอย่าง ค. หาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วรวบรวม เหตุผลมาสนับสนุนข้อสรุปนั้น ง. หาข้อสรุปหลายๆอย่าง แล้วรวบรวมเหตุผลมา สนับสนุนข้อสรุปแต่ละอย่าง

4 ๓. การหาสาเหตุของปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข
๓. การหาสาเหตุของปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข. เชิงสังเคราะห์ ค. เชิงประเมินค่า ง. เชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์

5 ๔. การหาวิถีทางแก้ปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข
๔. การหาวิถีทางแก้ปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข. เชิงสังเคราะห์ ค. เชิงประเมินค่า ง. เชิงประเมินค่าและเชิงสังเคราะห์

6 ๕. การเลือกวิถีทางแก้ปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก
๕. การเลือกวิถีทางแก้ปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข. เชิงสังเคราะห์ ค. เชิงประเมินค่า ง. เชิงสังเคราะห์ และเชิงประเมินค่า

7 ๖. การพิจารณาแยกสิ่งต่างๆออกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณารายละเอียด และพิจารณาว่าแต่ละส่วนนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร คือวิธีการคิดแบบใด ก. วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ ข. วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์ ค. วิธีการคิดเชิงประเมินค่า ง. วิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหา

8 ๗. “ผมคิดว่าปลูกต้นเบบูยาดีกว่า โตเร็วดีและให้ร่มเงาดีด้วย รวมทั้งดอกก็สวยด้วย เวลาบานพร้อมๆกัน” ข้อความข้างต้น แสดงระเบียบวิธีคิดแบบใด ก. วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ ข. วิธีคิดเชิงสังเคราะห์ ค. วิธีคิดเชิงประเมินค่า ง. วิธีคิดเพื่อแก้ปัญหา

9 ๘ “ ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง” ข้อใดเป็นแนวทางแก้ปัญหานี้ดีที่สุด ก. ผนึกกำลังสามัคคีกัน ข. มีความสำนึกในความเป็นชาติ ค. เล็งเห็นความสำคัญของเพลงชาติ ง. ตระหนักถึงภัยของสงครามกลางเมือง

10 ๙. ข้อใดเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม ก. ภาวะอากาศแปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพของคนไทย ข. พนักงานบริษัทคนหนึ่งไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน หลายคน ค. หัวหน้าห้องจะต้องรีบกลับบ้าน จึงไม่มีเวลาอยู่ ทบทวนบทเรียนกับเพื่อน ง. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงคลอง ส่งผล กระทบต่อบ้านทุกหลังในหมู่บ้าน

11 ๑๐. ถ้าเพื่อนของนักเรียนชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำ นักเรียนควรแนะนำเพื่อนอย่างไร ก. ให้หยุดรับประทาน ข. ต้มน้ำให้เดือดทุกครั้งก่อนรับประทาน ค. ให้เปลี่ยนชนิดและยี่ห้อหมุนเวียนกันไป ง. เติมเนื้อสัตว์และผัก ลดจำนวนครั้งในการ รับประทาน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google