งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์

2 คำอธิบายรายวิชา ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองของ OSI และ TCP/IP
คุณสมบัติและการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่าง ๆ แนะนำระบบเครือข่ายแบบท้องถิ่น สถาปัตยกรรม รูปแบบ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ ตลอดจนข้อกำหนดและมาตรฐานของเครือข่ายตามมาตรฐานของ IEEE

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงหลักการและวิธีการของโปรโตคอล เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย สามารถอธิบาย เชื่อมต่อ และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

4 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 30% คะแนนสอบปลายภาค 30% คะแนน Lab 20%
คะแนนสอบกลางภาค % คะแนนสอบปลายภาค % คะแนน Lab 20% คะแนนงานในห้องเรียน 10% คะแนนมาเรียน 10% รวม %

5 เอกสารอ้างอิง Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking 4th Edition , Mc Graw Hill, 2003 จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์, เจาะระบบ Network 2nd Edition โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS)

6 Website หรือ


ดาวน์โหลด ppt COMPUTER NETWORK ชายชาญ กุศลจิตกรณ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google