งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม

2 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม
DATABASE : Students TABLE : Guestbook IDGB INT AUTO INCREMENT NAME VARCHAR (100) VARCHAR (100) DETAIL VARCHAR (8000) IP VARCHAR (100) DATETIME DATETIME

3 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม
<?php $host = "localhost"; $user = "root"; $pass = " "; $dbname = "Students"; if($condb= mysql_connect($host,$user,$pass)){ $selectdb = mysql_select_db($dbname,$condb); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); } else { echo "ไสามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; ?> connectdb.php

4 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม
addGuestbook.php <form id="frmStudent" name="frmStudent" method="post" action="postGuestbook.php"> ชื่อ-สกุล <input name="txtName" type="text" id="txtName" maxlength="50" /> อีเมล์ <input name="txt " type="text" id="txt " maxlength="50" /> รายละเอียด <textarea name="txtDetail" cols="30" rows="4" id="txtDetail"></textarea> <input type="submit" name="Submit" value="ตกลง" /> <input type="reset" name="Submit2" value="ยกเลิก" /> </form>

5 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม
<?php include("connectdb.php"); $NAME = $_POST["txtName"]; $ = $_POST["txtEmil"]; $DETAIL = $_POST["txtDetail"]; $IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $DATETIME = date("Y-m-d H:i:s"); $sql = "INSERT INTO GUESTBOOK(NAME, ,DETAIL,IP,DATETIME)"; $sql .= " Values('$NAME','$ ','$DETAIL','$IP','$DATETIME')"; mysql_query($sql); mysql_close($condb); echo "ขณะนี้ SERVER ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว <a href='Guestbook.php'>คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรก</a>" ?> postGuestbook.php

6 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม
Guestbook.php

7 ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม
<?php include("connectdb.php"); $sql = mysql_query("SELECT * FROM guestbook "); while($data = mysql_fetch_array($sql)){ ?> <table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="126" height="25" bgcolor="#FFFFCC">ชื่อ - สกุล </td> <td width="374" height="25"><a href="mailto:<?php echo $data[ ]; ?>"><?php echo $data[NAME]; ?></a></td> </tr> <td height="25" bgcolor="#FFFFCC">ข้อความ</td> <td height="25"><?php echo $data[DETAIL]; ?></td> <td height="25" bgcolor="#FFFFCC">วันที่/เวลา </td> <td height="25"><?php echo $data[DATETIME]; ?></td> <td height="25" bgcolor="#FFFFCC">หมายเลขเครื่อง</td> <td height="25"><?php echo $data[IP]; ?></td> </table> } mysql_close($condb); Guestbook.php

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการเขียนหนังสือเยี่ยมชม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google