งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม SQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม SQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม SQL
โดย... วัฒนา นามวงษ์ลือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม

2 เหตุผล และความสำคัญ ข้อมูลคืออะไร ฐานข้อมูลคืออะไร ใช้ทำอะไร
ใช้ที่ไหนบ้าง ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องนี้

3 หัวข้อในการอบรม การออกแบบฐานข้อมูล โดยสมมติสถานการณ์
การติดตั้งโปรแกรม AppServ การใช้งาน MySQL การเข้า-ออกโปรแกรม การสร้าง/เรียกดู DataBase การสร้าง/เรียกดู ตาราง

4 หัวข้อในการอบรม การใช้งาน phpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล สรุป
การเข้า-ออกโปรแกรม การเรียกดู DataBase ที่สร้างไว้ด้วย MySQL การสร้างตารางเพิ่ม การเรียกดูข้อมูลตารางเดียว การเรียกดูข้อมูลหลายตาราง สรุป

5 1. การจัดการกับข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล กำหนดสถานการณ์สมมติ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ทำ ER diagram แปลง ER diagram เป็นตารางข้อมูล ทำ Normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อน 3 ระดับ [1NF, 2NF, 3NF]

6 กำหนดสถานการณ์สมมติ สร้างฐานข้อมูลระบบหอพัก โดยรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าระบบหอพักจะมีการทำงานของระบบโดยที่ “มีลูกค้าประสงค์จะเช่าหอพักอยู่ โดยการทำสัญญาเช่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยัน ทุกสิ้นเดือนจะต้องมีการชำระค่าเช่าห้องพัก โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่างๆในใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต”

7 ข้อมูลลูกค้า / ข้อมูลห้องพัก

8 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
1. ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลบุคคลแก่พนักงาน เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เช่า ได้แก่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ 2. พนักงานทำการค้นหาห้องเช่าที่ว่าง เพื่อแนะนำแก่ผู้เช่า ได้แก่ หมายเลขห้องเช่า ชนิดห้องเช่า ราคาค่าเช่า สถานะห้องว่างหรือไม่ 3. ผู้เช่าต้องทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า โดยระบุหมายเลขห้องที่เช่า และข้อมูลของผู้เช่า 4. ทุกๆ สิ้นเดือนจะเรียกเก็บค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าอินเตอร์เน็ต โดยมีการออกใบเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนทุกเดือน

9 ความสัมพันธ์ของตารางต่างๆ

10 ทำ ER diagram

11 แปลง ER diagram เป็นตาราง Schema
Contract(IDRoom, IDCustomer, RentDate) RoomType(IDRoomType, NameRoomType, RentCost) Foreign key(IDRoomType) references RoomNumber(IDRoomType) RoomNumber(IDRoom, IDRoomType, IDStatus) Foreign key(IDRoom) references Contract(IDRoom) StatusRoom(IDStatus, StatusName) Foreign key(IDStatus) references RoomNumber(IDStatus) Customer(IDPeople, Name, LastName, Address, Tel, ) Foreign key(IDPeople) references Contract(IDPeople) Foreign key(IDPeople) references Bill(IDPeople) Bill(IDPeople, MonthBill, YearBill, IDListBill) BillList(IDBillList, UnitWater, UnitPower, Internet) Foreign key(IDBillList) references Bill(IDBillList)

12 ทำ Normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อน 3 ระดับ
ระดับ 1NF คือขั้นตอนที่ทำให้อยู่ในรูปแบบของ No repeating group (ไม่มีกลุ่มที่ซ้ำกัน) ดังนี้ IDRoom, NameRoomType, RentCost, IDPeople, Name, LastName, Address, Tel, , UnitWater, UnitPower, Internet , MonthBill, YearBill

13 ทำ Normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อน 3 ระดับ
ระดับ 2NF คือขั้นตอนที่ทำตารางโดยแยกตารางที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกัน ดังนี้ IDRoom --> NameRoomType, RentCost, IDPeople, Name, LastName, Address, Tel, Bill-->MonthBill, YearBill, UnitWater, UnitPower, Internet

14 ทำ Normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อน 3 ระดับ
ระดับ 3NF คือขั้นตอนที่ขจัด Transitive ออกไป แล้วกำหนดตารางเพิ่มเติมตามที่จำเป็น ดังนี้ IDRoom-->IDRoomType, IDStatus IDRoomType-->NameRoomType, RentCost IDStatus-->StatusName IDPeople-->Name, LastName, Address, Tel, IDRoom, IDPeople-->RentDate IDPeople, MonthBill, YearBill-->IDListBill IDListBill-->UnitWater, UnitPower, Internet

15 2. การติดตั้งโปรแกรม AppServ
ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ ได้จาก หลังจากนั้นให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ AppServ ดังภาพที่ 1 2. การติดตั้งโปรแกรม AppServ ดาวน์โหลดโปรแกรม AppServ ได้จาก เปิดแฟ้ม AppServ

16 เข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง
เปิดการติดตั้ง เข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง

17

18

19

20 3. การใช้งาน MySQL

21 การใช้คำสั่งต่างๆ ใน MySQL
เปิดดูฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นก่อน ด้วยรูปแบบคำสั่ง show databases; / use [ชื่อฐานข้อมูล] / show tables; / show columns from [ชื่อตาราง] สร้างฐานข้อมูลชื่อ myhouse ด้วยรูปแบบคำสั่ง create database [ชื่อฐานข้อมูล] เปิดดูฐานข้อมูล myhouse ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบคำสั่ง show databases; เรียกใช้ฐานข้อมูล myhouse ที่สร้างขึ้นด้วยรูปแบบคำสั่ง use [ชื่อฐานข้อมูล] สร้างตาราง customer ด้วยรูปแบบคำสั่ง [..ยังอยู่ในฐานข้อมูล myhouse..] create table [ชื่อตาราง](ชื่อฟิลด์, ชนิดของข้อมูล, ค่าว่าง/ไม่ว่าง, เป็นคีย์หลักหรือไม่);

22 สำหรับตามข้อมูลหอพักที่เรากำหนด เราจะสร้างตาราง customer ที่มีฟิลด์ต่างๆ โดยพิมพ์คำสั่ง ดังนี้
Create table customer( IDPeople varchar(13) not null primary key, Name varchar(50) not null, LastName varchar(50) not null, Address varchar(100) not null, Tel varchar(10), varchar(50)); ... เสร็จแล้ว กด Enter... ***** สิ่งสำคัญคือ คำสั่ง SQL จะต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย ; เสมอ

23 เปิดดูตารางที่สร้างขึ้น ด้วยคำสั่ง
show tables; เปิดดูฟิลด์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นในตาราง customer ด้วยคำสั่ง show columns from customer ข้อสังเกต : จะเห็นว่าการใช้คำสั่ง SQL ใน Command line มีความยุ่งยากในการพิมพ์คำสั่ง ซึ่งหากพิมพ์ผิดเพียงนิดเดียว โปรแกรมก็จะไม่ทำงาน.. และกลับไปแก้ไขได้ลำบาก เราจึงต้องหาโปรแกรมที่มาช่วยจัดการฐานข้อมูล SQL โดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin

24 4. การใช้งาน phpMyAdmin เปิด Internet Explorer แล้วพิมพ์ที่ช่อง URL เป็น จะปรากฏไดอะล็อกบ็อก ถาม user และ password

25 ชื่อ server ส่วนรายละเอียด เกี่ยวกับโปรแกรม ส่วนรายละเอียด เกี่ยวกับฐานข้อมูล

26 เปิดดูฐานข้อมูล myhouse
สร้างตารางที่เหลือด้วย phpMyAdmin ตาราง roomtype

27 ตาราง statusroom ตาราง roomnumber ตาราง contract

28 ตาราง billlist ตาราง bill

29 ตารางที่สร้างเสร็จหมดแล้ว และสามารถแก้ไขโครงสร้างของตารางได้ง่ายๆ

30 การใส่ข้อมูลลงในตาราง เพราะตารางที่ได้เป็นตารางเปล่าๆ ยังไม่มีข้อมูล การใส่ข้อมูลลงตารางมี 2 วิธี คือ การใช้คำสั่ง SQL ในโปรแกรม phpMyAdmin

31 การกรอกข้อมูลลงในช่องต่างๆ ของ phpMyAdmin

32 การเรียกดูข้อมูลจากตารางเดียว
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2

33 การเรียกดูข้อมูลจากหลายตาราง

34 5. สรุป / ข้อเสนอแนะ ฐานข้อมูลมีความสำคัญและจำเป็น
การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลมีความจำเป็น การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมีความจำเป็น ข้อเสนอแนะ คือการเขียนโปรแกรมแบบฟอร์มขึ้นอีกส่วน หนึ่ง สำหรับใช้เป็น Interface กับผู้ใช้งานระบบ ฐานข้อมูล

35

36 ท่านทั้งหลาย... ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้...
...เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของท่านในอนาคต... จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม SQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google