งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

– Web Programming and Web Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "– Web Programming and Web Database"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 357337 – Web Programming and Web Database
PHP (2) – Web Programming and Web Database

2 PHP Looping - While Loops
while ( เงื่อนไข ) { Code ที่ถูกรันซ้ำ ; } การทำงาน while loops นั้นจะทำงานซ้ำ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จแล้ว ก็จะออกจากลูปเพื่อทำงานในส่วนของ code อื่นต่อไป

3 ตัวอย่าง <html> <body> <?php $i=1; while($i<=5) { echo "The number is “; echo $i . "<br />"; $i++; } ?> </body> </html>

4 do...while รูปแบบของ do .. while loops
do { Code ที่ถูกรันซ้ำ ; } while ( เงื่อนไข ); การทำงาน do … while loops นั้นจะต่างจาก while loops ตรงที่ Code ที่อยู่ในลูปจะถูกรัน ก่อนที่จะตรวจสอบเงื่อนไข

5 ตัวอย่าง <html> <body> <?php $i=1; do { $i++; echo "The number is "; echo $i . "<br />"; } while ($i<=5); ?> </body> </html>

6 PHP Looping - For Loops รูปแบบของ for loops
for ( เริ่มต้น; เงื่อนไข; การเพิ่มจำนวน) { Code ที่ถูกรันซ้ำ ; } การทำงาน for loops เราจำเป็นจะต้องกำหนดค่าเริ่มต้น, เงื่อนไข และการเพิ่มจำนวน โดยจะทำงานซ้ำไปซ้ำมาจน กระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จ

7 ตัวอย่าง <html> <body> <?php for ($i=1; $i<=5; $i++) { echo "The number is "; echo $i . "<br />"; } ?> </body> </html>

8 PHP Functions รูปแบบของ Function
function functionName() { code ที่ต้องการให้ทำงาน; } function จะถูกเรียกใช้งานโดยการใช้ชื่อฟังก์ชั่นเป็นตัวเรียกใช้ function สามารถถูกเรียกใช้ตรงไหนก็ได้ใน code

9 ตัวอย่าง : function ที่ไม่มีการคืนค่า
<html> <body> <?php function writeName() { echo “Yeun Young Say"; } echo "My name is "; writeName(); ?> </body> </html>

10 ตัวอย่าง : function ที่มีการคืนค่า
<html> <body> <?php function add($x,$y) { $total=$x+$y; return $total; } echo " = " . add(1,16); ?> </body> </html>

11 PHP : include VS require
ใน PHP เราสามารถจะเรียกแฟ้มข้อมูลอื่นมารวมอยู่กับหน้า PHP ปัจจุบันได้ ผ่าน 4 functions include (“ชื่อไฟล์”); include_once (“ชื่อไฟล์”); require (“ชื่อไฟล์”); require_once (“ชื่อไฟล์”); include หมายถึง ให้รวม ถ้าไฟล์ที่จะรวมนั้นไม่มี จะเตือนออกมา require หมายถึง ต้องการ ถ้าไฟล์ที่จะรวมนั้นไม่มี จะเป็น error once หมายถึง แค่ครั้งเดียวถ้าใน PHP หน้าปัจจุบันมีการเรียก 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 จะไม่สนใจ

12 ตัวอย่าง : include VS require ถ้าไม่มีไฟล์ที่จะรวม

13 ตัวอย่าง : include VS require ถ้ามีไฟล์ที่จะรวม
xyz.php req.php

14 การประยุกต์ใช้งาน include, require
Leftmenu.html main.php link.php

15 PHP Sessions ตัวแปร session จะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถถูกเรียกใช้ หรือส่งค่าในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ค่า Session จะหายไปประมาณ 20 นาที หลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน หรือหลังจากที่ปิด Browser session_start(); ใช้สำหรับสร้าง session session_id(); ค่า ID ของ session นั้นๆ session_destroy(); ใช้สำหรับลบ session เมื่อผู้ใช้เรียก session_start จะมีตัวแปร $_SESSION ให้ใช้งานได้ ซึ่งทุก PHP ที่ยังอยู่ใน session เดียวกันจะสามารถเรียกค่าออกมาใช้ได้

16 session_start() ใช้ในการสร้าง session
ใช้ในการต่อ session (ถ้า session ถูกเปิดไว้แล้ว) <? // page1.php session_start(); echo  'Welcome to page #1'; $_SESSION['favcolor'] = 'green'; $_SESSION['animal']   = 'cat'; $_SESSION['time']     = time(); echo  '<br /><a href="page2.php">page 2</a>'; ?> <? // page2.php session_start(); echo  'Welcome to page #2<br>’; echo  $_SESSION['favcolor']; // green echo  $_SESSION['animal'];   // cat echo  date('Y m d H:i:s', $_SESSION['time']); echo  '<br /><a href="page1.php">page 1</a>'; ?>

17 session_id() ใช้เพื่อนำค่า ID ของ session นั้นๆ ออกมา
ประยุกต์สำหรับการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล <? // page1.php session_start(); echo  'Welcome to page #1'; $_SESSION[‘sessID'] = session_id(); echo  '<br /><a href="page2.php">page 2</a>'; ?> <? // page2.php session_start(); if($_SESSION[‘sessID’] != session_id()) { echo “GO AWAY”; } else { echo  'Welcome to page #2'; echo  '<br /><a href="page2.php"> page 2</a>'; } ?>

18 session_destroy() Session_destroy();
<?php session_destroy(); ?>

19 PHP Cookies ตัวแปร Cookies การทำงานจะเหมือนกับตัวแปร Session แต่ต่างตรงที่ตัวแปร Cookies จะถูกจัดเก็บไว้ในฝั่งของ Client ตัวแปร Cookies สามารถกำหนดวันหมดอายุได้อย่างแน่นอน และจะอยู่จนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบค่าออกไป โดยตัวแปรนี้จะคงอยู่แม้ทางเครื่อง Client ทำการปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ตาม และทางฝั่ง Server สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา setcookie(name, value, expire, path, domain); คือ การประกาศตัวแปร Cookies $_COOKIE["user"] คือการเรียกใช้งานค่าใน cookies setcookie(var) คือ การลบตัวแปร Cookies

20 การประกาศตัวแปร Cookies
<?php setcookie("user", "Alex Porter", time()+3600); ?> <html> ….. <?php $expire=time()+60*60*24*30; setcookie("user", "Alex Porter", $expire); ?> <html> ……

21 การเรียกใช้งานค่าใน cookies
<?php // Print a cookie echo $_COOKIE["user"]; // A way to view all cookies print_r($_COOKIE); ?> การลบตัวแปร Cookies <?php // set the expiration date to one hour ago setcookie("user", "", time()-3600); ?>


ดาวน์โหลด ppt – Web Programming and Web Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google