งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการขับเคลื่อนตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในภาคกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการขับเคลื่อนตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในภาคกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการขับเคลื่อนตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในภาคกลาง
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ศูนย์อนามัยที่ ๑, ๒, ๓, ๔ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ ๕, ๖, ๗, 8, 13 จริยา น้ำทับทิม ศอ.ที่ ๑ ปิยะ พรหมสถิต สสภ.ที่ ๘

2 หน่วยงานขับเคลื่อน ในภาคกลาง กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย 26 จังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี

3 ประเด็นการดำเนินงานร่วมกัน
คุณภาพอากาศ น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย กรมอนามัย - กรมควบคุมมลพิษ

4 ประเด็นการดำเนินงานร่วมกัน
จังหวัดกระบี่ คุณภาพอากาศ ๒๒ ส.ค.๕๕ น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย ศูนย์อนามัย - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ภาคกลาง

5 ประเด็นการดำเนินงานร่วมกัน
ประชุมร่วม ภาคกลาง น้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ศูนย์อนามัย - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ภาคกลาง

6 เหตุผล สถานการณ์คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำในพื้นที่ภาคกลางอยู่ในระดับเสื่อมโทรม การลักลอบทิ้ง(ขยะติดเชื้อในขยะชุมชนของ พื้นที่ภาคกลาง มีความเชื่อมโยงในการจัดการปัญหาน้ำเสียกับขยะ ปัญหาอากาศในภาคกลางเป็นปัญหาเฉพาะ พื้นที่ ซึ่งมีโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว เช่น การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

7 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
ในภาคกลาง ปี 2556 1. การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ เรื่อง การจัดทำแนวทางการดำเนินงานร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนิน งานภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ ระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อน

8

9 ผลที่ได้ 1. (ร่าง)แผนงานการดำเนินงานร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2. (ร่าง)โครงการร่วมระหว่างสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง ปี 3. กลไกการดำเนินงานร่วมระหว่างสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง จัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างสิ่งแวดล้อมภาค และศูนย์อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง การประสานงาน มอบศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี เป็นผู้ประสานงานระดับภาค จัดการประชุมสัญจร ระหว่างหน่วยงานศูนย์อนามัยและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่ภาคกลาง (9 หน่วยงาน)

10 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปี 2556
2. การประชุม “การจัดทำแนวทางการดำเนินงานร่วมด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ในภาคกลาง” ณ กรมควบคุมมลพิษ ทำกรอบแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษในภาคกลาง แผนงาน/โครงการร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย ในพื้นที่ภาคกลาง พ.ศ (ฉบับปรับปรุง)

11 ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปี 2556 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานข้อมูลตามโครงการความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง” ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

12 1.แผนการดำเนินงาน ผลที่ได้ 2 แผนงาน 4 โครงการ แผนงานด้านน้ำ
2 แผนงาน 4 โครงการ แผนงานด้านน้ำ แผนงานด้านขยะ 1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย 2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำโดยการมีส่วนร่วมเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย 1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 2. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ

13 2. ออกแบบการสำรวจและการจัดเก็บฐานข้อมูล
ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ภาคกลาง ข้อมูลการจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการ 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานความร่วมมือ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ภาคกลาง)

14

15

16

17 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปี 2556
4. ประชุม“การขับเคลื่อนโครงการร่วมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4: ประเด็นการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ภาคกลาง” ณ สสภ.ที่ 13 ชลบุรี ได้ Mapping สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบประปาเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างสสภ.และศอ. ภาคกลาง

18 ผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการร่วม ปี ๒๕๕๖

19 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
แผนการดำเนินงานร่วม 2 แผนงาน 4 โครงการ แผนงานด้านน้ำ แผนงานด้านขยะ โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำโดยการมีส่วนร่วมเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย โครงการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ

20 แผนการดำเนินงานร่วม น้ำ

21 แผนการดำเนินงานร่วม ขยะ

22 การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 บูรณาการความร่วมมือใน 2 โครงการหลัก
โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย โครงการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ

23 โครงการจัดทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย
การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย แหล่งน้ำ ระบบประปา ประปา ดื่มได้

24 โครงการจัดทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย
การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย กิจกรรม รวบรวมข้อมูล แหล่งน้ำผิวดิน สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระบบประปา

25 พื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มภาคกลาง

26 พื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มภาคกลาง
สถานีตรวจวัด คุณภาพน้ำ

27 พื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มภาคกลาง
สถานีตรวจวัด คุณภาพน้ำ ที่เชื่อมโยง ระบบประปา

28 การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูล
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ อปท. สถานบริการ ขยะ มูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ

29 การดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูล
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ กิจกรรม ออกแบบสำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะ อปท. สถานบริการสาธารณสุข

30 แบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลโดย กรมควบคุมมลพิษ
กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยภาคกลาง ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือเพื่อติดตาม ให้ได้ผลตอบรับเพียงพอต่อการวิเคราะห์ และดำเนินการแก้ปัญหา ในปี ๕๗ ติดตามการใช้ เอกสารกำกับการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)

31 โครงการจัดทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย
แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ โครงการจัดทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย กิจกรรม สำรวจระบบประปาทั้ง 26 จังหวัด

32 แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2557-2559 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ
โดยการมีส่วนร่วมเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เฝ้าระวังน้ำประปา เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทาง ให้ความรู้ สำรวจ/เก็บข้อมูล วิเคราะห์/แปลผล เครือข่ายรายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

33 แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2557-2559 โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ สมรรถนะ การจัดการขยะ เสริมสร้าง ประเมิน ประสิทธิภาพ การจัดการ คัดแยก น้ำชีวภาพ ชุมชนสีเขียว ชุมชนปลอดถังขยะ โรงพยาบาลลดโลกร้อน ฯลฯ

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการขับเคลื่อนตามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในภาคกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google