งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่ต้องจัดหา ต้องดูด้านคุณภาพ เป็นการสร้างเสริมปกป้อง สุขภาพของสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่ต้องจัดหา ต้องดูด้านคุณภาพ เป็นการสร้างเสริมปกป้อง สุขภาพของสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไม่ต้องจัดหา ต้องดูด้านคุณภาพ เป็นการสร้างเสริมปกป้อง สุขภาพของสาธารณะ

3 ความถี่ของการใช้น้ำแต่ละ ประเภท คุณภาพของน้ำดื่มในทุก ประเภท ต้องมีการวางแผนการเฝ้า ระวัง

4 ระบบการจัดหาน้ำดื่ม การสนับสนุนข้อมูล / ข่าวสารแก่ ประชาชนที่ยัง เข้าไม่ถึงระบบการจัดหาน้ำดื่ม สถานการณ์ในภาพรวมของ ประเทศและภูมิภาค การระบาดของโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ

5 การตรวจรับรอง การตรวจประเมินโดยตรง

6 ในเขตเมือง ต้องครอบคลุมทุกประเภท แหล่งที่ มาของน้ำดื่ม จำแนกกลุ่มเสี่ยง ในชุมชน ดูด้านการสุขาภิบาล โครงสร้าง คุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ การจัดการ การเก็บกักไว้ที่ครัวเรือน ระบบเก็บน้ำของครัวเรือน ภาชนะเก็บ การใช้และ การปฏิบัติ

7 คุณภาพ : มีการตรวจรับรองอย่าง สม่ำเสมอ ปริมาณ : สัดส่วนของประชากรที่ใช้น้ำ ตามระดับการจัดหาน้ำดื่มประเภทต่างๆ การเข้าถึง : ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง การจัดหาน้ำดื่มที่ปรับปรุงแล้ว ความสามารถจ่าย : เพดานการจ่ายเงิน ของผู้บริโภค ความต่อเนื่อง : ร้อยละของเวลาที่มีน้ำ ดื่ม

8 จัดลำดับความสำคัญใน ระดับประเทศ จัดลำดับความสำคัญในรับ ภูมิภาค แผนการให้สุขศึกษา สุขอนามัย การตรวจรับรอง และการ ยกระดับ การบำรุงรักษาของชุมชน ความตระหนักดูแลของส่วนรวม และช่องทาง ของข้อมูลข่าวสาร

9


ดาวน์โหลด ppt ไม่ต้องจัดหา ต้องดูด้านคุณภาพ เป็นการสร้างเสริมปกป้อง สุขภาพของสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google