งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK
เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัย ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย กรมชลประทาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศเนเธอแลนด์

2 เหตุผลและความจำเป็น มหาอุทกภัยปี 54 ขาดแบบจำลองที่ละเอียด
ภายหลังอุทกภัยมีโครงการความร่วมมือจาก JICA ได้เส้นชั้นความสูงและแบบจำลอง RRI แบบจำลองดังกล่าวยังขาดการเปรียบเทียบและเชื่อมกับโทรมาตร กรมชลประทานมีความร่วมมือกับประเทศเนเธอแลนด์ เกี่ยวกับแบบจำลอง SOBEK เห็นควรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลอง SOBEK เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมกับระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน

3 วัตถุประสงค์ (หน้า 7) เพื่อทบทวนเหตุการณ์อุทกภัย / แบบจำลอง RRI วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง มาตรการแก้ไข บรรเทา พัฒนาแบบจำลอง SOBEK เพื่อใช้ในการพยากรณ์และจัดการอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและเชื่อมโยงกับระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน โดยพยากรณ์ขนาดของอุทกภัย ตำแหน่งที่เกิดและระดับความรุนแรงของภัยน้ำท่วมและขนาดพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยแสดงผลในรูปแบบ GIS เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลอง SOBEK กับแบบจำลอง RRI เพื่อการพัฒนาแบบจำลองทั้ง 2 ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต เสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับการพยากรณ์และเตือนภัยแบบเป็นเอกภาพและบูรณาการ

4 1.ข้อมูลเส้นชั้นความสูงของพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่มีความละเอียด ได้จากโครงการความร่วมมือ ไทย ญี่ปุ่น 2.แบบจำลอง SOBEK ที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการความร่วมมือกับประเทศเนเธอแลนด์ ระดับน้ำท่วม (Flood Mark) ตามสถานที่ต่างๆ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี พ.ศ สามารถใช้เป็นข้อมูลสอบเทียบแบบจำลองได้เป็นอย่างดี 3.ระบบโทรมาตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทาน ที่สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ ได้แบบ ณ เวลาจริง 4.ความพร้อมด้านบุคลากรที่จะทำงานวิจัย ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยร่วม โครงการปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมชลประทาน) 5.ประสบการณ์จริงและบทเรียนจากอุทกภัยปี พ.ศ ที่ผ่านมา จะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการประยุกต์จริงในพื้นที่ ปัจจัยสนับสนุน

5

6

7

8 หน้า 12 คณะทำงาน หน้า 16

9 The end


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SOBEK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google