งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP : พัฒนาแหล่งน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP : พัฒนาแหล่งน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP : พัฒนาแหล่งน้ำ

2 ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนพัฒนาแหล่งน้ำ) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง ชป.เล็ก ให้มีคุณภาพ (งานกรมฯ ดำเนินการเอง) โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 8

3 เรื่องที่เสวนา การนำเอาประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง (พัฒนาแหล่งน้ำ) งานดำเนินการเอง มาเสวนาเพื่อสังเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติที่จะทำให้งานพัฒนาแหล่งน้ำมีคุณภาพ

4 ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเร่งด่วน

5 ภัยแล้ง

6 อุทกภัย

7 ทีมงานที่ร่วมเสวนา นายไพศาล วงศ์ฟูเฟื่องขจร ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ผู้ควบคุมและอำนวยการ นายแมน ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ผู้ควบคุมและอำนวยการ นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร เลขานุการ นายมัตติ พันโกฏิ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 ผู้ร่วมเสวนา นายนครินทร์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 ผู้ร่วมเสวนา นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 3 ผู้ร่วมเสวนา นายวิสูตร เทพโพธา หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 4 ผู้ร่วมเสวนา นายวัชรินทร์ จอดนอก หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 5 ผู้ร่วมเสวนา

8 การเสวนา

9 การเสวนาเพื่อหาข้อสรุป

10 แนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง ชป.เล็ก ให้มีคุณภาพ (งานกรมฯ ดำเนินการเอง)
สิ่งแวดล้อม ภาคประชาสังคม - กฎ/ระเบียบ - การเมือง/เศรษฐกิจ 4 M - คน - เครื่องมือ งบประมาณ การจัดการ กระบวนการ การก่อสร้าง - ก่อน - ระหว่าง - หลัง แหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีคุณภาพ - โครงการสามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ - ราษฎรมีความพึงพอใจ ประเมิน

11 คน - ชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีจิตสำนึกในการควบคุมงาน (ถูกต้อง/ตามหลักวิศวกรรม) - ชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - วางแผนและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การบันทึกรายงานประจำวัน

12 ชี้แจงราษฎรก่อนก่อสร้าง

13 การควบคุมงานก่อสร้าง

14 การควบคุมคุณภาพ

15 การเก็บตัวอย่างคอนกรีต

16 เครื่องจักร – เครื่องมือ
- วางแผน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร – เครื่องมือสำหรับใช้ในการก่อสร้าง/หลังก่อสร้าง - จัดหาเครื่องจักร – เครื่องมือ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน - ใช้เครื่องจักร – เครื่องมือ ให้สอดคล้องกับแผนและปริมาณงาน

17 เครื่องจักร-เครื่องมือ
กำลังปฏิบัติงาน

18 เครื่องจักร-เครื่องมือ
กำลังปฏิบัติงาน

19 เครื่องจักร-เครื่องมือ
กำลังปฏิบัติงาน

20 งบประมาณ - วางแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (วัสดุ/คน/งาน/เวลา) - ควบคุมงบประมาณให้มีความสัมพันธ์ กับแผนงานและผลงาน ติดตามการรายงานงบประมาณประจำเดือน

21 การจัดการ - เตรียมเอกสารและการจัดหา - การควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
- การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน - การมีส่วนร่วมทั้ง 3 ขั้นตอน - มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า

22 งานที่แล้วเสร็จ

23 งานที่แล้วเสร็จ

24 พื้นที่รับประโยชน์

25 การปรับปรุงพัฒนา การสรุปบทเรียนด้านต่าง ๆ สู่การปรับปรุงกระบวนการ

26 การประชุมชี้แจงและการมีส่วนร่วม

27 การจัดนิเทศงาน


ดาวน์โหลด ppt COP : พัฒนาแหล่งน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google