งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2  บทนำ - วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา การดำเนินงาน  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครปฐม  การวางแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม  ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ  เครื่องมือและข้อมูลสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำ (2) เนื้อหาการนำเสนอ

3 (3)

4  กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบเหล่านี้  ขณะนี้เราอยู่ ณ จุดใด (Where are we now?)  ในอนาคตเราต้องการอยู่ ณ จุดใด (Where de we want to be?)  เราจะวัดผลความก้าวหน้าของเราได้อย่างไร (How do we measure our progress?)  เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร (How do we get there?) (4) การวางแผนยุทธศาสตร์

5  จังหวัดนครปฐม  มีภาพความต้องการทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  ต้องการให้มีน้ำที่เพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ  ไม่ต้องการให้เกิดสภาพน้ำท่วม  ต้องการรักษาคุณภาพน้ำในทางน้ำให้มีคุณภาพดี  ไม่มีวัชพืชน้ำ  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีภาพความต้องการทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  ต้องการให้มีน้ำที่พอดีต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ  ต้องการให้คุณภาพน้ำดีกว่าสภาพปัจจุบัน  รักษาระบบการไหลเวียนของน้ำในทางน้ำ  วิสัยทัศน์ด้านน้ำมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด (5) ภาพอนาคตด้านน้ำของจังหวัด

6  ประเด็นยุทธศาสตร์มี 4 ประเด็น คือ 1. การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ 3. การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัย 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ (6) ประเด็นยุทธศาสตร์

7 (7)

8 (8)

9 (9)

10 (10) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดนครปฐม

11 (11) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด สมุทรสงคราม

12  การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนครปฐม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ) มีโครงการมากที่สุด  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล) ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัย)  การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสมุทรสงคราม  ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ) มีโครงการมากที่สุด  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 (การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล) ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัย)  การนำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปสู่การปฏิบัติ  ต้องมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในด้านระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  บรรจุแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเข้าเป็นส่วนหนึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12) การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


ดาวน์โหลด ppt (1) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google