คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเชื่อมโยงระหว่างเพจที่อยู่คนละไดเรคเทอร์รี่ คำที่แสดงที่ที่ลิงค์"> คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเชื่อมโยงระหว่างเพจที่อยู่คนละไดเรคเทอร์รี่ คำที่แสดงที่ที่ลิงค์">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2]
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2] แสดงผล [1] [2]  

2 การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link)
การเชื่มโยงระหว่างเพจที่อยู่ในไดเรคเทอร์รี่เดียวกัน  เขียนดังนี้ <A HREF="ไฟล์ที่ต้องการเชื่อมหรือลิงค์ไปหา"> คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเชื่อมโยงระหว่างเพจที่อยู่คนละไดเรคเทอร์รี่ <A HREF="ไดเรตเทอรี่/ไฟล์ที่ต้องการเชื่อม"> คำที่แสดงที่ที่ลิงค์

3 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง   <HTML> <HEAD> <TITLE>คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูล</TITLE> </HEAD> <BODY> <A HREF="Link">การเชื่มโยงระหว่างเพจที่อยู่ใน ไดเรคเทอร์รี่เดียวกัน</A> <A HREF=“D:\\train_html">การเชื่อมโยง ระหว่างเพจที่อยู่คนละไดเรคเทอร์รี่</A> </BODY> </HTML>

4 แสดงผล 

5 การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link)
การเชื่อมโยงระหว่างโฮมเพจ <A  HREF=" คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาพ <A  HREF="ไฟลล์ที่ต้องการเชื่อม"> <IMG  SRC="ไฟลล์รูปภาพ">

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
ตัวอย่างการใช้คำสั่ง   <HTML> <HEAD> <TITLE>คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูล</TITLE> </HEAD> <BODY> <A  HREF=" การเชื่อมโยงระหว่างโฮมเพจ </A> <A  HREF="Link00"> <IMG  SRC="banner.jpg"></A> </BODY> </HTML>

7 แสดงผล 


ดาวน์โหลด ppt การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง(link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google