งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาคอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาคอมพิวเตอร์

2 เกณฑ์การให้คะแนน 1.คะแนนกลางภาค 60 แบบฝึกหัด 10 คะแนน ทดสอบย่อย คะแนน สอบปฏิบัติกลางกลางภาค 10 คะแนน สอบกลางภาค คะแนน รวม คะแนน 2.คะแนนปลายภาค 40 ทดสอบย่อย 10คะแนน แบบฝึกหัด 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 40 คะแนน

3 ที่มาของ ภาษาคอมพิวเตอร์
เป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้งานติดต่อคอมพิวเตอร์ มีข้อจำกัด และมีขอบเขตที่ ตายตัว ขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ ที่ใช้ เรียกว่า ภาษาประดิษฐ์ (Artificial Language) ซึ่งภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่ง ได้ 3 ระดับ คือ 1.ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2.ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) 3.ภาษาระดับสูง (High-Level Language)

4 1.ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
1. ภาษาเครื่อง (Machine Language)  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาเดียวที่สามารถติดต่อกับ คอมพิวเตอร์ได้โดยตรง    เพราะการเขียนคำสั่งและข้อมูลในภาษาเครื่อง ใช้ระบบเลขฐานสอง (binary number system) คือใช้ตัวเลข 0  และ 1 เท่านั้น  2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) จัดเป็นภาษาระดับต่ำ (Low Level Language เป็นภาษาที่ใช้คำเป็นรหัสแทนภาษาเครื่อง โปรแกรมแปลภาษาที่ใช้คือ แอสเเซมเบลอร์ (Assembler)

5 2. ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก เพราะมีลักษณะ
เป็นภาษาแบบโครงสร้าง ทำความเข้าใจได้เหมือนกับภาษระดับสูงแต่ทำงานได้รวดเร็ว เหมือนกับภาษาระดับต่ำ สามารถใช้บนเครื่องที่มีความเร็วต่างกันโดยไม่ต้องดัดแปลง ภาษาระดับกลางจึงเป็น ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ตัวอย่างของภาษาระดับกลาง ได้แก่ ภาษาซี เป็นต้น

6 แปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรม ที่เรียกว่า Compiler
 3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) เป็นภาษาที่ทำความเข้าใจได้ง่าย มีลักษณะของ การใช้คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใกล้เคียงกับภาษามนุษย์มากการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานจะต้องมีการแปลความหมายของคำสั่งโดยใช้ตัวแปลภาษาทีละชุดคำสั่งที่เรียกว่า Interpreter หรือ แปลครั้งเดียวทั้งโปรแกรม ที่เรียกว่า Compiler 

7 การทำงานของภาษาซี 1.จัดทำโปรแกรมต้นฉบับ(Source Program) โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .c 2. แปลงรหัสคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง(Compile) ซึ่งจะได้ไฟล์นามสกุล . obj 3. การเชื่อมโยงโปรแกรม(Link) เป็นการเชื่อมโยงโปรแกรมกับไลบรารี ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดไฟล์ .exe

8 การแปลรหัสของภาษาซี SourceCode Complie Link Run Test.exe Test.c
Test.OjB Test.lik

9 โปรแกรมจะนำ Source Code (โปรแกรมที่เขียนขึ้น) ที่มีชนิดของไฟล์เป็น
โปรแกรมจะนำ Source Code (โปรแกรมที่เขียนขึ้น) ที่มีชนิดของไฟล์เป็น .C มา Compile (แปล) ให้เป็น ออบเจ็กต์โค้ด (Object code) คือ ภาษาเครื่อง) ได้ไฟล์ที่มีชนิดไฟล์เป็น .OBJ ขั้นตอนการรันโปรแกรม (Run) ในขณะนี้อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า Run time error โปรแกรมจะหยุด ต้องแก้ไข error ก่อนแล้วจึงจะทำการลิงค์ (link คือการรวมโปรแกรมย่อยเข้ากับโปรแกรมหลัก) ได้ไฟล์ที่มีชนิดข้อมูลเป็น .EXE

10 ภาษาซีเป็นภาษาระดับกลาง มีการใช้ภาษาพูดเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาระดับสูงอื่น ๆ แต่มีวิธีการเขียนโปรแกรมที่สามารถติดต่อกับเรจิสเตอร์ และหน่วยความจําโดยตรงได้เช่นเดียวกับภาษา ระดับตํ่า ทำให้ภาษาซีเป็นภาษาที่รวมจุดเด่นของภาษาระดับตํ่าและภาษาระดับสูงไว้ด้วยกันนั้นคือ ภาษาซีจะทํางานได้เร็วใกล้เคียงกับภาษาระดับต่ำและเขียนโปรแกรมได้ง่าย เช่นเดียวกับภาษาระดับสูง ไม่ผูกติดกับฮาร์ดแวร์ จึงเป็นภาษาที่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรม มากที่สุด ตัวแปลโปรแกรมที่ใช้เป็นหลักในการสอนคือ เทอร์โบซี

11 END

12 งาน ส่ง ท้าย คาบ 1.ภาษาคอมพิวเตอร์ มีกี่ ระดับ อะไรบ้าง 2.จงอธิบายการทำงาน ของภาษา C ส่งที่


ดาวน์โหลด ppt ภาษาคอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google