งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์ สาขา สารสนเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์ สาขา สารสนเทศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์ สาขา สารสนเทศศาสตร์
โดย Is Jounior

2 ประเด็นที่ใช้ในการนำเสนอ
ธีมของเว็บไซต์ (Theme) โลโก้ (Logo) เมนู (Menu) ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์ การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ จุดเชื่อมต่อ (Link)

3 Theme ของ เว็บไซต์ ความสดใส ใช้งานง่าย สะดวก
เน้นใช้สีฟ้า เขียว และขาว เป็นหลัก

4 LOGO รูปโลก แทน จำนวนสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก
รูปกิ่งไม้และใบไม้ แทน จำนวนของทรัพยากรสารสนเทศที่มีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Information Scieneceเป็นสีเหลืองทอง หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พื้นหลังสีขาว เป็นสีประจำคณะ

5 เมนู (Menu) ในส่วนของการนำเสนอรูปแบบเมนู จะมีลักษณะโปร่ง กลมกลืนไปตามภาพพื้นหลังของเว็บไซต์ โดยแบ่งตามลักษณะหัวข้อใหญ่ ดังนี้ - หน้าแรก - แนะนำภาควิชา - คำอธิบายรายวิชา - โปรแกรมการศึกษา - รายชื่อนักศึกษา - ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 ลักษณะอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์
ใช้รูปแบบตัวอักษรแบบ Cordia New ใช้สีฟ้า สีขาวและสีเทา สำหรับหัวข้อใหญ่ จะใช้ตัวอักษรขนาด xx-large ตัวอักษรสีฟ้า สำหรับหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด large ตัวอักษรสีขาว (ภายใต้พื้นหลังสีฟ้า) เนื้อหา/รายละเอียดต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด large ตัวอักษรสีเทา รูปแบบเมนู ใช้ตัวอักษรขนาด Medium ตัวอักษรสีฟ้า

7 การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์
ในส่วนของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า จะมีการแบ่งส่วนในการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนใหญ่คือ - Heading - Body(Detail) - Ending

8 การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์: Heading
โลโก้ และรูปภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้ - โลโก้ ได้มีการกำหนดให้มีขนาด กว้าง130 * สูง99 - รูปภาพที่ใช้ประกอบนั้นได้มีการนำรูปหอกาญจนาภิเษก และตึกคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า สาขาสารสนเทศศาสตร์อยู่ที่ใด โดยมีการกำหนดให้มีขนาด กว้าง793 * สูง98

9 การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์: Body(Detail)
ในส่วนนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นสองส่วนเช่นเดียวกัน คือในส่วนของเมนู และพื้นที่สำหรับการลงรายละเอียดต่าง - โดยที่เมนูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ - ส่วนด้านขวามือ จะเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดต่างๆที่ได้ กำหนดขึ้น ในหน้าที่เป็นหัวข้อใหญ่(ตามรายการเมนู) จะมี รูปภาพประกอบบริเวณส่วนบน และส่วนที่เหลือจะใช้ ตารางในการแบ่งตามตามหัวข้อย่อย และลิงค์เชื่อมโยงไปสู่ รายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะ

10 การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์: Ending
สำหรับส่วนนี้จะใช้รูปภาพที่ประกอบด้วย - โลโก้ - ชื่อคณะ/มหาวิยาลัยที่สังกัด - เครื่องหมายลิขสิทธิ์ - หน่วยงานหรือกลุ่มที่รับผิดชอบเว็บไซต์ ขนาดของรูปภาพ คือ กว้าง906 * สูง93 สีตัวอักษรที่ใช้ในรูปภาพคือ สีขาว สีส้ม และสีฟ้า

11 จุดเชื่อมต่อ(Link) ภายในเว็บไซต์มีการจัดทำจุดเชื่อมต่อทั้งภายในเว็บไซต์ และนอกเว็บไซต์ - จุดเชื่อมต่อภายในเว็บไซต์ การเชื่อมต่อในแต่ละหน้านั้น จะมีเมนูหลักและจุดเชื่อมต่ออื่นๆภายในหน้าเว็บไซต์นั้นๆ เช่น เว็บเพจในหัวข้อ “คำอธิบายรายวิชา” และ “โปรแกรมการศึกษา” จะมีการแบ่งย่อยไปตามรายละเอียดของหัวข้อย่อยลงไปอีก ซึ่งภายในจะมีจุดเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของหัวข้อนั้นที่ท้ายรายการ เป็นต้น

12 จุดเชื่อมต่อ(Link) จุดเชื่อมต่อภายนอกเว็บไซต์
สำหรับจุดเชื่อมต่อนี้ เป็นการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ่งจะพบได้ในส่วนของ “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” “หน้าหลัก(HomePage)” และ“ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการ”


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์ สาขา สารสนเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google