งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Arithmetic circuits Binary addition Binary Subtraction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Arithmetic circuits Binary addition Binary Subtraction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Arithmetic circuits Binary addition Binary Subtraction
Unsigned binary numbers Sign-magnitude numbers 2’S Complement representation 2’S Complement arithmetic Arithmetic building blocks

2 Powers of 2 Powers of 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 Decimal Equivalent 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1,024 2,048 4,096 8,192 16,384 32,768 65,536 Abbreviation 1K 2K 4K 8K 16K 32K 64K

3 Decimal-Binary Equivalences
1 3 7 15 31 63 127 255 511 1,023 2,047 4,095 8,191 16,383 32,767 65,535 Binary 1 11 111 1111 1 1111 Hexadecimal 1 3 7 F 1F 3F 7F FF 1FF 3FF 7FF FFF 1FFF 3FFF 7FFF FFFF

4 Binary addition 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1
1 + 1 = 10 = 0 + carry of 1 into next position = 11 = 1 + carry of 1 into next position HALF ADDER A B SUM CO A B SUM CO 1 SUM = (AB) + (AB) Carry-Out = (AB)

5 1-bit 8 Strings Full Adder with Carry-In and Carry-Out
Binary addition 1-bit 8 Strings Full Adder with Carry-In and Carry-Out CI A B SUM CO 1 FULL ADDER A B SUM CO CI SUM = (A B)CI + (A B)CI + Carry-Out = (AB)CI + (A+B)CI

6 1-bit 8 Strings Full Adder with Carry-In and Carry-Out
SUM CO CI SUM = (A B)CI + (A B)CI + Carry-Out = (AB)CI + (A+B)CI

7 Binary addition

8 Binary Subtraction 0 - 0 = 0 1 - 0 = 1 1 - 1 = 0
= 0 = 1 = 0 = 1 ต้องยืมจากหลักที่สูงกว่ามา 1 HALF Subtractor A B SUB BO A B SUB BO 1 SUB = Borrow-Out =

9 1-bit 8 Strings Full Subtractor with Borrow-In and Borrow -Out
Binary Subtraction 1-bit 8 Strings Full Subtractor with Borrow-In and Borrow -Out BI A B SUB BO 1 A FULL Subtractor SUB B BO BI SUB = Borrow-Out =

10 REPRESENTING UNSIGNED NUMBERS (Absolute value)
=00H B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =FFH 1

11 REPRESENTING SIGNED NUMBERS in sign-magnitude form.
=+5210 1 Magnitude = 5210 SIGN BIT B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =-5210 1 Magnitude = 5210 SIGN BIT

12 REPRESENTING SIGNED NUMBERS in the 2’ S-complement system.
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 =+4510 1 True binary SIGN BIT B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =-4510 1 2’s complement SIGN BIT

13 Range of Sign-Magnitude Numbers
=+110 1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =+12710 1 SIGN BIT A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 =-12710 1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =-110 1

14 Range of Sign-Magnitude Numbers
=+110 1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =+12710 1 SIGN BIT A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 =-12710 1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 =-110 1

15 การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง
แบ่งออกเป็น คอมพลีเมนต์ 1 (1’s complement) คอมพลีเมนต์ 2 (2’s complement) การคอมพลีเมนต์เลขฐานสองนี้นำไปใช้เกี่ยวกับการคำนวณทางไมโครคอมพิวเตอร์มาก เพราะว่าจะใช้ในลักษณะการลบด้วยวิธีการบวกด้วยคอมพลีเมนต์ สรุป การลบด้วยการบวกด้วยคอมพลีเมนต์นั้นจะทำนองเดียวกับการคอมพลีเมนต์เลขฐานสิบ

16 การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง
X3X2X1X0 = 1000 1’s complement X3X2X1X0 = 0111 X3 X2 X1 X0 2’s complement 2’s complement = 1’s complement + 1

17 Positive and Negative Numbers
Magnitude Positive Negative 1 2 3 4 5 6 7 8 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 - 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000

18 2’ S-complement representation summary
Positive numbers always have a sign bit of 0, and negative numbers always have a sign bit of 1. Positive numbers are stored in sign-magnitude form. Negative numbers are stored as 2’s complements. Taking the 2’s complement is equivalent to a sign change.

19 Example : Binary contents Hexadecimal contents Decimal contents
____ ____ ___ ___ ___ ___ 14H DDH ___H BDH 70H 6EH _____H +20 ___ +47 -125 -19,750 F 9E B2DA

20 2’s complement arithmetic
ADDITION CASE 1 Both positive. +83 +16 CASE 2 Positive and smaller negative. +125 -68 +(-68) CASE 3 Positive and larger negative. +37 -115 CASE 4 Both negative. -43 -78 +(-78) +(-115)

21 2’s complement arithmetic
SUBTRACTION CASE 1 Both positive. +83 +16 CASE 2 Positive and smaller negative. +68 -27 +(-16) +(+27) CASE 3 Positive and larger negative. +14 -108 CASE 4 Both negative. -43 -78 +(+78) +(+108)

22 Controlled inverter A7-A0 0110 1110 1 Y7-Y0 1001 0001 INVERT INV LOGIC
1 A7-A0 Y7-Y0

23 Binary adder-subtractor diagram
ADD/SUB S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0 SUBTRACTION A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 +B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 +1 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0 ADDITION A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 +B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0

24 Binary adder-subtractor circuit.
7483 7483


ดาวน์โหลด ppt Arithmetic circuits Binary addition Binary Subtraction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google