งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางค่าความจริง คือ อะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางค่าความจริง คือ อะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางค่าความจริง คือ อะไร
ตารางค่าความจริงถูกใช้แสดงความสัมพันธ์ของค่าความจริง ค่าความจริงจะเกิดจากการพิจารณาข้อมูลที่เข้ามา แล้วออกเป็นผลลัพธ์ ถูกใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือหาทางออกจากข้อมูลที่เข้ามา เมื่อตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไขต้องบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ข้อมูลที่เข้ามาในตาราง จะเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้น เช่น เงื่อนไขการซื้อรถ หรือ เงื่อนไขการซื้อโทรศัพท์ ปรับปรุง 15 พฤศจิกายน 2555

2 ตารางความจริง (Truth Table) ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า สอบผ่านด้วยผลการเรียนที่น่าพอใจ
input output A B Y= AB 1 A = มุ่งมั่นอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ อย่างมีทิศทาง B = ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วนตามเกณฑ์ Y = สอบผ่านด้วยผลการเรียน ที่น่าพอใจ

3 ตารางความจริง (Truth Table) ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า สอบตก หรือไม่พอใจกับผลการเรียน
input output A B C Y=A+B+C 1 A = ไม่ว่างไปเรียน ติดธุระสำคัญ ถ้าว่างเมื่อไรจะไปเรียน B = ไม่ทราบว่าต้องส่งงาน มีงานต้องส่งด้วยหรือ ไม่เห็นใครบอก C = ไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบ ไม่รู้ว่าต้องอ่านอะไร เยอะไปหมด Y = สอบตก หรือไม่พอใจกับผลการเรียน

4 BCD (Binary-Coded Decimal) 8 – 4 – 2 - 1
Power 1 1 * 20 2 1 * 21 4 1 * 22 8 1 * 23 16 1 * 24 32 1 * 25 64 1 * 26 128 1 * 27 256 1 * 28 512 1 * 29 1024 1 * 210 Decimal BCD-8421 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001

5 Electronic logic ใช้แรงดันไฟฟ้า (Voltage level) แทนภาวะ 0 กับ 1
+ 1 Volt -

6 เกต และตารางความจริง (Truth Table) ปัจจัยแบบ ผิด ที่ส่งผลต่อ คำว่า บรรลุเป้าหมาย
input output A B C Y=A+B+C 1 A B Y C A B Y C A = ผิดพื้นที่ (Area) B = ผิดเวลา (Time) C = ผิดคน (Man) Y = ไม่บรรลุเป้าหมาย

7 คุณตาต้องการโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า คุณตาได้โทรศัพท์ไว้ใช้
input output A B C Y=A+B+C 1 A = ลูกหลานซื้อโทรศัพท์ ไปมอบให้คุณตา B = ลูกหลานมอบโทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้คุณตา C = ลูกหลานพาคุณตา ไปเลือกซื้อโทรศัพท์ Y = คุณตาได้โทรศัพท์ไว้ใช้

8 ตัดสินใจเลือกยี่ห้อรถยนต์ที่จะซื้อ ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า ยี่ห้อรถยนต์ที่ถูกใจ (ความสัมพันธ์แบบ และ)
input output A B C Y=ABC 1 A = ประหยัดน้ำมัน B = ทนทาน C = รุ่นใหม่ Y = ยี่ห้อรถยนต์ที่ถูกใจ หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากการชวนนักศึกษา CS รหัส 55 คุยกัน มาเป็นเงื่อนไข

9 ตัดสินใจว่ายี่ห้อรถยนต์ใดไม่ถูกใจ ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่ถูกใจ (ความสัมพันธ์แบบ หรือ) input output A B C Y=A+B+C 1 A = ประหยัดน้ำมัน A = ไม่ประหยัดน้ำมัน B = ทนทาน B = ไม่ทนทาน C = รุ่นใหม่ C = ไม่รุ่นใหม่ Y = ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่ถูกใจ หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากการชวนนักศึกษา CS รหัส 55 คุยกัน มาเป็นเงื่อนไข

10 เงื่อนไขนำไปสู่การได้รถยนต์มาใช้ ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า ได้รถยนต์มาใช้ (ความสัมพันธ์แบบ หรือ/และ)
input output A B C Y=A+(BC) 1 A = จับฉลากได้รถยนต์ B = มีรุ่นรถยนต์ที่ถูกใช้ C = เก็บเงินพอซื้อแล้ว Y = ได้รถยนต์มาใช้

11 ตารางค่าความจริง กับสมการ
ตารางค่าความจริง กับสมการ input output A B C Y 1 Sum of Products : SOP Y = (ABC) + (ABC) Product of sum : POS Y = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)

12 หลักฐานเพื่อรายงาน 3 ประเภท นำเสนอผ่านแผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram)
รายงานตามเกณฑ์ สกอ. 1 3 2 4 รายงานตามเกณฑ์ สมศ. 5 6 7 รายงานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ A = หลักฐานตามเกณฑ์ สกอ. B = หลักฐานตามเกณฑ์ สมศ. C = หลักฐานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ Y = ได้ดำเนินการ จากผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมใดเข้าตัวเลขใด แล้วปีนี้ได้กี่เลย แล้วได้สมการเป็นอะไร


ดาวน์โหลด ppt ตารางค่าความจริง คือ อะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google