งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและแนวปฏิบัติ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและแนวปฏิบัติ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและแนวปฏิบัติ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.
วิจัยสถาบัน หลักการและแนวปฏิบัติ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

2 ประเด็นคัดสรรเพื่อการเรียนรู้
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วิจัยเพื่อการพัฒนางาน : ในการบริหารงานเชิงระบบ สรุป ลักษณะงานวิจัยสถาบัน สรุปประเภทของการวิจัยและตัวอย่าง กระบวนการวิจัย การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงประเมิน Dr.Suphak’ s Google Notebook Dr.Suphak’s Blog ซักถาม ติดต่อ

3 ความสำคัญของการวิจัย
1 ความหมายและ ความสำคัญของการวิจัย

4 Search= Examine , Investigation
การวิจัย RESEARCH Re = again Search= Examine , Investigation

5 การวิจัย คือ การศึกษา ค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์/วิธีการที่เชื่อถือได้ เป็นระบบมาก เป็นระบบน้อย

6

7 วิจัย เป็นกิจกรรมที่มีการดำงาน อย่างเป็นระบบ อิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

8 1. กำหนดปัญหาวิจัย/ชื่อเรื่อง 2. กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
กระบวนการวิจัย 1. กำหนดปัญหาวิจัย/ชื่อเรื่อง 2. กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 3. กำหนดขอบเขตการวิจัย

9 4. ตั้งสมมุติฐาน 5. ออกแบบการวิจัย STATISTICAL SAMPLING MEASUREMENT

10 6. พัฒนาเครื่องมือวิจัย เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
TREATMENT/ ชุดทดลอง/สื่อ/ นวัตกรรม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

11 7. ปฏิบัติการทดลอง/เก็บรวบรวมข้อมูล 9. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
8. วิเคราะห์ข้อมูล 9. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย

12 ประโยชน์ของการวิจัย 1. ขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
2. ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางาน 3. แสดงศักยภาพของบุคคล เพื่อการเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง(เป็นผลงานทางวิชาการ)

13 คุณสมบัติของนักพัฒนา
1. เป็น Research Consumer... นักบริโภคหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 2. เป็น Hypothesis Tester... นักทดลอง นักทดสอบสมมุติฐาน นำวิธีการใหม่ ๆ มาทดลองใช้

14 กับงานวิจัยในลักษณะใด
2 ควรให้ความสำคัญ กับงานวิจัยในลักษณะใด

15 ทางเลือกสำหรับนักพัฒนา
1. เน้นการวิจัยแบบหรูหรา ...อย่างนักวิจัยมืออาชีพ 2. วิเคราะห์/วิจัยย่อย ๆ เพื่อหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง ...อย่างนักพัฒนามืออาชีพ

16 การวิจัยคืออะไร มีกระบวนการอย่างไร
อภิปรายสรุป.... การวิจัยคืออะไร มีกระบวนการอย่างไร สำคัญอย่างไร และเราควรเน้นการวิจัยในลักษณะใด


ดาวน์โหลด ppt หลักการและแนวปฏิบัติ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google