งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง"แนวคิด ทิศทางการสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง"แนวคิด ทิศทางการสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง"แนวคิด ทิศทางการสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง"แนวคิด ทิศทางการสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

2 I. แนวคิด 1.การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่อาศัย บูรณาการความหลายด้าน เป็นฐานของการพัฒนาระบบ และ กระบวนการ (KNOWLEDGE BASED) เป็นศาสตร์แขนงหนี่ง 2. การพัฒนาและการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การ ปฏิบัติอย่างได้ผล ต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( RESEARCH AND DEVELOPMENT BASED ) 3.การสร้างพลังปัญญาและองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาต้องอาศัยทีมงานที่มี ทั้งนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และนักประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นแกนนำ

3

4 III. ยุทธศาสตร์การสร้างพลังปัญญา และ
องค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (RESEARCH AND DEVELOPMENT) 1.1 เพื่อนำผลมาใช้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 1.2 เพื่อสร้างศาสตร์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2. การผลิตและพัฒนานักวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3. การสนันสนุน เพื่อให้เกิดการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ...พหุภาคี 3.2 เงินทุนการวิจัยและพัฒนา 4. การนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง"แนวคิด ทิศทางการสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google