งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงผลสัมมนา กลุ่มสีเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงผลสัมมนา กลุ่มสีเขียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงผลสัมมนา กลุ่มสีเขียว
แถลงผลสัมมนา กลุ่มสีเขียว

2

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มสัมมนา สีเขียว
น.ท.อิทธิบูล จิตพูลผล ประธานฯ น.ต.สุนทร ทองดี ร.ต.กฤษดา คงชมแพ่ง น.ท.สมมี มีสถิตย์ ร.ต.พิชัย บูรณานันท์ ร.ท.วัลลภ ปริ่มผล พ.จ.อ.สมศักดิ์ สีจันทร์เพ็ญ จ.อ.ประเสริฐ ไล้ปิตา น.ท.สุรชัย เดชศิริ ร.อ.พิเชษฐ ม่วงหมื่นสุข น.ท.หญิง ฐปวัลย์ กรอารีรัตน์ น.ต.สุวรรณ วงษ์พานิช เลขาฯ จ.อ.จิรพร จันทรมณี น.ต.สมมุติ เชยทอง ว่าที่ น.ต.ธวัฒชัย ศิริชัย พ.จ.อ.สมชาย ขมสวัสดิ์ น.ต.วัฒนา ชื่นตั้งชิ้น ร.ต.สุวรรณชัย ชนประทาน ร.ต.เฉลิมยศ หลงจิตร ว่าที่ น.ท.ระพิน พูลพัฒน์ พ.จ.อ.สมบัติ ธงชัย ร.ท.ปัญญา ไถวสินธุ์

4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดทำ หมายเลขประจำพัสดุของกองทัพเรือ
บ่งการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการจัดทำ หมายเลขประจำพัสดุของกองทัพเรือ ด้วยระบบ RTN Catalog

5 ระบบสมุดรายการพัสดุของกองทัพเรือ (RTN Catalog)
สามารถแก้ปัญหาการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุ ของกองทัพเรือในปัจจุบันได้หรือไม่เพียงใด และสามารถช่วยให้การจัดทำระบบรายการพัสดุของกองทัพเรือประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบสมุดรายการพัสดุ ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ๗/๒๕ คำสั่งของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี พ.ศ.๒๕๔๐ และเป้าหมายของกองทัพเรือทั้งนโยบายที่กำหนดในปี งป.๒๗ และนโยบายที่มีในปัจจุบัน ได้หรือไม่เพียงไร

6 วัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
1. วัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ

7 ประโยชน์ที่ได้รับ

8 1. ช่วยแก้ปัญหาการซ้ำซ้อนของรายการพัสดุได้
2. มีวิธีพิสูจน์ทราบเป็นแบบเดียวกัน 3. ใช้ค้นหาอะไหล่ที่ไม่รู้ Part Number ได้ 4. หน่วยเทคนิคสามารถแก้ไขคำแปลของคำถามได้ 5. ใช้หาอะไหล่ทดแทนที่ต่าง Part Number ได้ (Cross Reference) โดยใช้การค้นหาจาก NSN

9 ข. ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ปัญหา

10 ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 1.การใช้งานของระบบไม่ได้สมบูรณ์ 100% 1.ปรึกษา ศบพ.พธ.ทร.ในด้านการใช้งาน 2.จ้างบริษัทเอกชน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อให้ใช้งานง่าย เช่นเดียวกับระบบ Google ให้รายละเอียดในการสืบค้น มีการ Process คำตอบเพื่อไม่ต้องตอบคำถามทุกข้อ

11 ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 2.บุคลากรขาดความรู้ในการพิสูจน์ทราบพัสดุ - ให้หน่วยแต่งตั้ง จนท. ทำงานด้าน RTN Catalog โดยตรง 3.การอบรมให้ความรู้จาก ศบพ. ฯ ให้ จนท. หน่วยเทคนิคไม่เพียงพอ - ให้ ศบพ.ฯ จัดการอบรมความรู้แก่หน่วยเทคนิคอย่างต่อเนื่อง

12 ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 4. ระบบเครือข่ายล่าช้าในการใช้งานโปรแกรม - ปรับปรุงระบบเครือข่ายของ ทร. เพิ่ม Band width ของเครือข่าย ทร.

13 ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 5. ปัญหาการโยกย้ายของกำลังพล ทำให้ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง - จ้างพนักงานราชการทำหน้าที่ โดยตรง เนื่องจากไม่มีการโยกย้าย

14 ปัญหา/ข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ปัญหา 6. ระบบไม่เปิดกว้างในการสืบค้นข้อมูลพัสดุ ออกแบบให้ทำงานเช่นเดียวกับ Search Engine เช่นเดียวกับ google

15 ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น

16 ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV 1-3 v.4 และ RTN ERP ทำการจ้างเอกชนดำเนินการ

17 จบการแถลงผล


ดาวน์โหลด ppt แถลงผลสัมมนา กลุ่มสีเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google