งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AI02 กูเกิ้ล: กลไกการสืบค้นข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AI02 กูเกิ้ล: กลไกการสืบค้นข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AI02 กูเกิ้ล: กลไกการสืบค้นข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร ใจศิริ นางสาวหนึ่งนภา พันเหล็ก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวเรื่อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2 สรุป 3

3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ความหมายของเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) โครงสร้างการทำงานของเสิร์ชเอ็นจิน

4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ประเภทของ Search Engine แบบอาศัยการจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก Crawler-Based Search Engine [ ]

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
แบบสารบัญเว็บไซต์ Web Directory [ ]

6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
แบบอ้างอิงในชุดคำสั่งเมตะ Meta Search Engine [ ]

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ระบบการทำงานของกูเกิล (Google) Googlebot Index Server The query processor

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ประเภทของ Google Robot Googlebot Google Deepbot Google Freshbot

9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูล / ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต (Internet Search Engine) โดย นางสาวนงเยาว์ เปรมกมลเนตร สาขานิเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูล/ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต เพื่อหาวิธีช่วยในการเลือกใช้ Search Engine ให้ตรงกับกลุ่มข้อมูลที่ต้องการค้นหา มีกลวิธีในการค้นหาข้อมูลให้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยใช้ Search Engine

10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาเปรียบเทียบ Search Engines บนอินเทอร์เน็ต โดย นางสาวทัศนีย์ สุตาจันทร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเปรียบเทียบ Search Engine บนอินเทอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดช่วงปีพ.ศ 2543 จำนวน 5 ตัว ได้แก่ Alta Vista, Excite, Hotbot, Lycos และ Infoseek ทำการเปรียบเทียบประสิทธิผล Search Engine จากค่าอัตราส่วนความถูกต้องของข้อมูล

11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
การใช้ Search Engine ในการสืบค้นสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาวนภาพรรณ จัตรุโพธิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายศึกษาปัญหาการใช้ Search Engine ในการสืบค้นสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 341 คน ผลจากการวิจัยนิสิตมีวัตถุประสงค์ใช้ Search Engine เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรายวิชาต่างๆ มากที่สุด

12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
อัลตาวิสตา: กลไกการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Alta Vista: the Internet Search Engine) โดยนายสุนัสริน หวังสุนทรชัย สาขายรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยฉบับนี้ศึกเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Alta Vista ทำได้ 2 รูปแบบคือการสืบค้นแบบพื้นฐานหรืออย่างง่าย และการสืบค้นแบบขั้นสูง ผลจากการศึกษา ผู้ใช้โดยมากเมื่อทราบ URL ของกลไกการสืบค้น มักจะตรงเข้าไปพิมพ์คำค้นตามที่ต้องการทันทีทำให้เกิดปัญหาในลักษณะต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เรียกค้นได้มากเกินไป

13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
เอ็กไซท์: กลไกการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Excite: the Internet Search) โดย นางสาวสุนัสริน บัวเลิศ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ของ Excite โดยกล่าวถึง ความสามารถด้านต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล ความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น ตลอดจนเทคนิคการสืบค้น สรุปผลงานวิจัย กลไกการสืบค้น Excite เป็นอีกกลไกการสืบค้นหนึ่งที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายด้วยวิธีการค้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

14 สรุป Google ได้ชื่อว่าเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกบริการหนึ่ง มีรูปแบบหน้าเว็บเพจที่เรียบง่าย เน้นการแสดงผลการสืบค้นที่รวดเร็ว มีการแสดงคำที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นด้วยตัวอักษรสีเข้ม ทำให้ทราบความเกี่ยวข้องของเรื่องที่กำลังสืบค้น ในขณะที่ Search Engine อื่นมักแสดงข้อความเพียงหนึ่งหรือสองบรรทัดของเว็บเพจ โดยไม่คำนึงว่าจะมีคำที่ใช้สืบค้นหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt AI02 กูเกิ้ล: กลไกการสืบค้นข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต Google: the Internet System Search Engine อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ โดย นางสาวธัญพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google