งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสัมมนาที่ ๑ สีเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสัมมนาที่ ๑ สีเขียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสัมมนาที่ ๑ สีเขียว
ข้อเสนอแนะ 1. ขอ NSN DATA จากบริษัทคู่ค้าหรือผู้ผลิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ทราบเบื้องต้น 2. ระบบ RTN Catalog ยังไม่เชื่อมต่อกับ ระบบ SUPPINV 1-3 v.4 และ RTN ERP ทำการจ้างเอกชนดำเนินการ

3 กลุ่มสัมมนาที่ ๒ สีเหลือง
ข้อเสนอแนะ มีการจัดฝึกอบรมระบบ RTN Catalog ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยเทคนิคต่าง ๆ บ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ระบบ พิจารณางานจากคุณภาพให้มากกว่าปริมาณงานที่ดำเนินการ

4 ฝ่ายอำนวยการ ข้อเสนอแนะ
แก้ไข/ปรับปรุง กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ ทร. ระหว่าง กบ.ทร. และ หน่วยเทคนิค ดำเนินการนำระบบ SUPPINV 1-3 V.4 ใช้งานให้ครอบคลุมถึงคลังสาขาของทุกหน่วยเทคนิค บรรจุ การอบรม/สัมมนา ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทุกปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความเข้าใจในการใช้งานระบบ RTN Catalog และระบบ SUPPINV 1-3 V.4 หรือระบบงานอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานพัสดุ

5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสัมมนาที่ ๑ สีเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google