งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชุดหนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๘

2

3 ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้
เมื่อพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดระยะเวลา ๕๕ ปี จำนวนมากที่สุดถึง ๒,๑๔๒ องค์ ในรูปแบบชุดหนังสือและดีวีดี

4 ร่วมเป็นหนึ่งในเจ้าของชุดหนังสือฯ ที่ทรงคุณค่ายิ่ง
เหมาะแก่การสะสมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตน จำหน่ายเพียง ๕,๐๐๐ ชุดเท่านั้น (พร้อมระบุหมายเลขกำกับทุกชุด) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

5 จะเก็บงำไว้ก็ไม่เท่ากับคุณค่าของความหมาย
“...การประมวลพระราชดำริ พระราชกระแส พระราชดำรัสต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็นการรวบรวมประมวลบทเรียนที่ได้ทรงเมตตาพระราชทาน ตลอดระยะเวลาห้าสิบกว่าปี อันนี้เป็นสิ่งที่มี ค่าอย่างยิ่ง ใครมีไว้เป็นสมบัติผมคิดว่าเงินทอง จะหาซื้อไม่ได้หรอก เงินทองหาซื้อได้ แต่เงิน จะเก็บงำไว้ก็ไม่เท่ากับคุณค่าของความหมาย คำสอน หรือองค์ความรู้ที่ได้โปรดพระราชทาน เงินทองจะมีค่าเท่าไรก็คงจะเทียบเท่าไม่ได้...” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษา โครงการผลิตชุดหนังสือฯ

6 รายละเอียดชุดหนังสือ
๑. ชุดหนังสือ ๑ ชุด ประกอบด้วย ๘ เล่ม แต่ละเล่มขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๕๐ นิ้ว ความหนารวมประมาณ ๔,๒๐๐ หน้า พร้อมดีวีดี ๑ แผ่น ๒. ปกเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชอิริยาบถต่างๆ เดินเส้นสีทอง พิมพ์บนกระดาษแข็งหุ้มด้วยกระดาษเนื้อมุกอย่างดี ๓. ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read) เพื่อลดการสะท้อนแสง น้ำหนักเบา ในแต่ละเล่มประกอบด้วยหน้าคั่น ๑๖ หน้า พิมพ์ด้วยลายเส้นที่เรียบหรู มีคุณค่า สะดวกต่อการใช้งาน ๔. ผลิตจำนวนจำกัด ๕,๐๐๐ ชุด พร้อมระบุหมายเลขกำกับทุกชุด ** ๕. ราคาจำหน่ายชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อชุด ** กบข. สงวนสิทธิ์ชุดหนังสือฯ เลขหมายพิเศษไว้ เพื่อใช้ในภารกิจของ กบข.

7 รายละเอียดชุดดีวีดี ๑.รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระดำรัส ของพระบาทสมเด็จ พุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๒๕๔๘ ครบถ้วนทั้ง ๘ เล่มที่เป็นชุดหนังสือฯ จำนวน ๒,๑๔๒ องค์ รวบรวมบรรจุไว้ในแผ่นดีวีดี เพียง ๑ แผ่น ๒. สะดวกต่อการนำไปใช้ในการอ้างอิงและสืบค้นข้อมูล - ระบุคำ หรือข้อความ ที่ต้องการค้นหา - ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการค้นหา ๓. รองรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Window ๙๘ ขึ้นไป ๔. ติดตั้งระบบ Install โปรแกรม .PDF สำหรับใช้เปิดดูข้อมูล (กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว) ๕. กำหนดคำสั่งพิมพ์ และการบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนทุกหน้า

8 และที่บูธซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ”
ติดต่อสั่งจองชุดหนังสือฯ ได้ที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ฝ่ายสื่อสารสมาชิกและประชาสัมพันธ์ ชั้น ๔ เลขที่ ๙๙๐ ถนนพระราม ๔ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐-๒๖๘๕-๔๑๙๕-๖ ดาวน์โหลดใบสั่งจองชุดหนังสือฯ ได้ที่ และที่บูธซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” วันที่ ๒๖ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๒๕๕๑


ดาวน์โหลด ppt ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google