งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเปิดเผยราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเปิดเผยราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเปิดเผยราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

2 ที่มา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (2554) มาตรา 103/7 หนังสือที่ คค 0701.5/ว6168 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ “ให้ทุกหน่วยงานประกาศราคากลางทั้งงานก่อสร้างและ ที่มิใช่งานก่อสร้าง ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 56”

3 หน้าเว็บกรมฯ

4

5

6

7 D OWNLOAD http://itc.drr.go.th/document_download ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ นายดิฐพล สนิทอินทร์ โทร. 02-551-5048, 0842274802 E-mail : dittapon_s@drr.go.th


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเปิดเผยราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google