งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2 กำหนดมาตรฐานยา รพ.ทบ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2 กำหนดมาตรฐานยา รพ.ทบ.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2 กำหนดมาตรฐานยา รพ.ทบ.

2 ปัจจุบันรพ.ท่านได้ให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านยาอย่างไร มีการจัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านยา

3 ร.พ.ของท่านมีคณะกรรมการรับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามี มีภารกิจอะไรบ้าง
ร.พ.ของท่านมีคณะกรรมการรับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามี มีภารกิจอะไรบ้าง มี และมีการประชุมคร่อมสายงานกับทีมต่างๆในโรงพยาบาล ภารกิจ คือ พิจารณาและคัดเลือกรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาล กำหนดและวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อย่างคร่าวๆ (ยังไม่ระบุรายการ item ) กำหนดนโยบายการใช้ยาของโรงพยาบาล

4 เพื่อให้มีแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยที่ชัดเจนท่านคิดว่าควรให้มีการดำเนินการอย่างไร
มีการวางแผนการจัดซื้อยาเป็นรายการยาโดยอ้างอิงจากยอดการใช้จริงและจำนวนยาคงคลัง โดยแผนการจัดซื้อดังกล่าวจัดทำและตัดสินใจร่วมกันโดยทีม PTC

5 เพื่อให้การขออนุมัติซื้อมีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบ ควรเสนอข้อมูลอะไรบ้าง
อัตราการใช้ยา อ้างอิงราคากลาง

6 บัญชีรายการของรพ.มีจำนวนเท่าใด เหมาะสม? ควรมีเท่าไร
บัญชีรายการของรพ.มีจำนวนเท่าใด เหมาะสม? ควรมีเท่าไร รพ. 30 เตียง มี 200 รายการ รพ. 60 เตียง มี 400 รายการ ความเหมาะสม ควรพิจารณาจากบริบทของรพ. เช่น จำนวนคนไข้ จำนวนแพทย์เฉพาะทาง มากกว่าที่จะพิจารณาจากจำนวนเตียง

7 สัดส่วนรายการยา ED-NED / ความเหมาะสม

8 เพื่อควบคุมอัตราการเพิ่มของรายการยา ควรมีมาตรการใด
ทีม PTC มีความเป็นเอกภาพ มีความสามารถในการสั่งการ ควบคุมให้เป็นไปตาม อจย. มีการกำหนดช่วงเวลาพิจารณายาเข้าที่ชัดเจน จำนวนยาเข้า = จำนวนยาออก กรมแพทย์ และ area command มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

9 การกำจัดจำนวนรายการยาที่มีชื่อสามัญเดียวกัน ฤทธิ์ใกล้เคียงกัน ควรมีวิธีการใด
ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ใกล้เคียงกัน มีได้ไม่เกิน 2 รายการ

10 เพื่อให้มีการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน หรือต่อรองราคาร่วมกันของรพ
เพื่อให้มีการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน หรือต่อรองราคาร่วมกันของรพ.ในกองทัพบกทุกระดับ ควรมีวิธีจัดการอย่างไร จัดทำบัญชียาของโรงพยาบาลร่วมกันในโรงพยาบาลแต่ละระดับ ยาในบัญชียาหลักที่เป็นยาพื้นฐาน สามารถซื้อร่วมกันได้

11 การประกันคุณภาพยาที่จัดซื้อจัดหา ควรทำอย่างไร
พิจารณายาที่มี aprove indication เท่านั้น และควรมีการใช้ในโรงเรียนแพทย์มาก่อน มีเอกสารประกันคุณภาพยาที่เป็น evidence-base เช่น ใบรับรองจากกรมวิทย์ มีการสุ่มตรวจคุณภาพยา

12 เพื่อลดการสำรองและการกระจายยา มีข้อเสนอแนะอย่างไร
ลดการสำรองยาในคลังเวชภัณฑ์ไม่เกิน 3 เดือน

13 เพื่อลดการสำรองยาและยาค้างในหอผู้ป่วย ควรทำอย่างไร
จัดทำ one day dose ไม่ stock ยา ยกเว้นรายการยาฉุกเฉิน หอผู้ป่วยคืนยาวันต่อวัน

14 เพื่อให้มีการสั่งใช้ยาที่สมเหตุสมผล และลดการใช้ยาราคาแพง เกินความจำเป็น ควรมีมาตรการอย่างไร
จัดทำ DUE ใช้ยาตาม Clinical practice guildline กำหนดวงเงินใบสั่งยาตามกลุ่มโรค Audit เวชระเบียนโดยทีม PTC


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2 กำหนดมาตรฐานยา รพ.ทบ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google