งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการประเมินซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการประเมินซ้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการประเมินซ้ำ
พญ นิพรรณพร วรมงคล สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย npp

2 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก npp

3 อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
Breastfeeding Rate 2536* 2538** 2541*** 2542 2545 2548 Exclusive BF 4 months 1.3 3.6 2.08 2.92 13.8 20.7 Predominant BF 18.7 31 30 36 Exclusive BF 6 months 14.5 npp

4 ปี 2548 ภาค (%) ใต้ เหนือ กลาง 12.8 28.1 19.5 20.7 8.6 20.3 8.3 14.7
ประเทศ (%) กลาง ตะวันออก เฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน (Exclusive Breast-feeding Rate 4 months) 12.8 28.1 14.4 19.5 20.7 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (Exclusive Breast-feeding Rate 6 months) 8.6 20.3 8.3 14.7 14.5 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหลัก 4 เดือน (Predominant Breast feeding Rate) 29.5 25.6 28.8 22.0 26.5 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยอาหารที่ต้องใส่ขวดและใช้หัวนมของเด็กอายุต่ำกว่า 12 เดือน (Bottle feeding Rate) 80.4 60.0 70.4 56.8 65.9 npp

5 ประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก
อบรมเพี่อการเป็นผู้ประเมิน รู้จักการประเมินตนเอง จัดตั้งทีมประเมินในระดับเขต อบรมทีมประเมินระดับเขต (12 เขต) แบ่ง 3 กลุ่ม อบรมที่ ศอ 1 ศอ6 และ ศอ 10 หนังสือแต่งตั้งในเรื่อง คณะกรรมการโครงการ รพ สายสัมพันธ์แม่ลูกแห่งชาติ ทีมประเมินระดับเขต ทึมประสานกับส่วนกลางเพื่อติดตาม และ ควบคุมกำกับ npp

6 สิ่งสนับสนุน งบประมาณ (กำลังขอ Unicef) เอกสาร คู่มือประเมินซ้ำ
พัฒนาบุคลากร ประเมิน รพ สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร คู่มือประเมินซ้ำ หมวด I คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนาและการประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก หมวด II คู่มือสำหรับการติดตามเพื่อพัฒนา หมวด III คู่มือสำหรับการประเมินซ้ำ npp

7 กิจกรรมอื่นๆที่กำลังดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์นมแม่แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ผลักดันเรื่องกฏหมายลาคลอด หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อบรมสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ npp

8 ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
โครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โครงการ “คาราวานสายใยรักจากแม่สู่ลูก ... นมแม่ทุนสมอง เฉลิมพระเกียรติ ‘พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ ครบ 1 พระชันษา” ปี พ.ศ. 2549 พ.ศ จังหวัดนำร่อง และกรุงเทพมหานคร พ.ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด พ.ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินงาน npp

9 ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
โครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เปิดตัวโครงการ 9 ธันวาคม 2548 ณ วังศุโขทัย โครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์ฯ มิได้มุ่งเน้นการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเชิงธุรกิจ โดยเน้นการจัดทำโครงการ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชการบริพารในพระองค์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน และบ้านพักอาศัย เป็นหลัก โดยนำผลสำเร็จหรือบทเรียนที่ได้รับไปพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ออกไปสู่สังคมภายนอก npp

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
กระทรวงเกษตรฯ ได้รับพระราชานุญาตให้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมฉลองพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัมศมิ์ พระวรชายาฯ เป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน โดยในปีที่ 1 ได้จัดไปแล้ว เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2548 รมว เกษตร รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร และพระดำริของ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ ทรงดำริให้ทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้แม่มีความรู้ในการดูแลตัวเองและลูกที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาชีพสำหรับหญิงให้นมลูก ที่สามารถทำได้ในขณะเลี้ยงลูกอ่อน การแปรรูปอาหาร สำหรับแม่ การให้ความรู้กับประชาชน หญิงมีครรภ์ และหญิงแม่ลูกอ่อน สาธิตกิจกรรมด้านการเกษตร ที่ส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์และสร้างรายได้ เช่น แปลงพืชผัก , สมุนไพร, การเพาะเห็ด กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพ กระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินงาน npp

11 จัดเป็นคาราวานเสริมสร้างความรู้ “นมแม่ทุนสมอง”
โครงการ “คาราวานสายใยรักจากแม่สู่ลูก ... นมแม่ทุนสมอง เฉลิมพระเกียรติ ‘พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ ครบ 1 พระชันษา” ปี พ.ศ. 2549 จัดเป็นคาราวานเสริมสร้างความรู้ “นมแม่ทุนสมอง” การประชุมวิชาการ 2 กลุ่ม กลุ่มนักวิชาการ และ กลุ่มครอบครัว หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ประชาชน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระองค์ทีฯ” แสดงพระพัฒนาการแต่ละช่วงวัย นิทรรศการ “นมแม่ทุนสมอง” กิจกรรมพัฒนาสมอง ประกอบด้วยเกมพัฒนาสมอง เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ “นมแม่ทุนสมอง” 7 นาที พ.ศ จังหวัดนำร่อง และกรุงเทพมหานคร พ.ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด พ.ศ เพิ่มอีก 30 จังหวัด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ npp

12 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คลินิกนมแม่เคลื่อนที่
npp

13 Website ที่จะ download เนื้อหาที่บรรยายในการประชุมครั้งนี้ 23-24 มีค 2549
หมายเหตุ เฉพาะไฟล์ที่วิทยากรอนุญาตแล้ว npp

14 ขอบคุณค่ะ npp


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการประเมินซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google