งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวต่อไปในการดำเนินการโครงการสำคัญ ประจำปี 2554” วันที่ กันยายน 2553 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

2 กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลัง เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี เป้าประสงค์ ประชาชนมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายพอเพียงต่อสุขภาพ ตัวชี้วัด ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย พอเพียง ร้อยละ 80 1

3 สถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกาย ปี 2547 - 2552
สถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ ออกกำลังกาย ปี ตารางและกราฟ แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการเคลื่อนไหว ออกแรง/ออกกำลังกายพอเพียงตามเกณฑ์ ปี 2547 – 2552 ร้อยละ ปี การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกาย (ร้อยละ) 2547 80.9 2548 81.8 2549 78.6 2550 85.4 2551 81.5 2552 74.9 85.4 81.8 81.5 80.9 78.6 74.9 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ปี 1

4 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554
1 โครงการนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน 2011 เพื่อ รณรงค์สร้างกระแสให้เกิดกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 12-15ปี ทั่วประเทศ กิจกรรม จัดประกวดแนวคิดการประยุกต์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชน 1

5 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554
1 โครงการนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน 2011 บทบาท ส่วนกลาง จัดการประกวดรอบสุดท้ายที่กทม. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายา เสด็จประทานถ้วยรางวัล (ก.ค.2554) ศูนย์และจังหวัด จัดการประกวดในจังหวัดพื้นที่ศูนย์รับผิดชอบ คัดเลือกผู้ชนะในเขต ศูนย์ละ 3 ทีม 1

6 ตัวชี้วัดระดับโครงการ
โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554 1 โครงการนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน 2011 ตัวชี้วัดระดับโครงการ เด็กและเยาวชนที่มีอายุ ปี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 2,000 คน (100 ทีม ทีมละ 20 คน) 1

7 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC เพื่อ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้สามารถจัดตั้งและดำเนินงานตามแนวทางคลินิก DPAC กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพตามแนวทางการดำเนินงานคลินิก DPAC รวมถึงการฝึกปฏิบัติกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน 1

8 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC บทบาท ส่วนกลาง จัดการอบรม 4 ภาค ให้แก่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ศูนย์และจังหวัด ศูนย์และจังหวัด (ที่เคยอบรมแล้ว) เข้าร่วมการอบรมซ้ำ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ 1

9 ตัวชี้วัดระดับโครงการ
โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิก DPAC ตัวชี้วัดระดับโครงการ สถานบริการของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมดำเนินการคลินิก DPAC อย่างน้อย 24 แห่ง 1

10 สวัสดี 1


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน/โครงการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google