งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ สป

2 ชื่อข้อมูล/ฐานข้อมูล
ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่จำเป็นที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของ สป. ลำดับ ชื่อข้อมูล/ฐานข้อมูล หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ฐานข้อมูลสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯ สสก. - ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ สตผ. ศทก. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กศน. กศน. -. ฐานข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา O-NET ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ กบค. ฐานข้อมูลระบบบริหารงานและสารบรรณอัจฉริยะ สำนักงาน ก.ค.ศ. ฐานข้อมูลข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้ง สคบศ. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฐานข้อมูลทะเบียนระบบสารสนเทศของ สป.

3 หลักฐานประกอบการประเมินเชิงประจักษ์
แผนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลและผู้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามแผน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รายงานผู้ใช้งานระบบ/สิทธิ์การใช้งาน รายงาน/บันทึกการจัดเก็บข้อมูล เอกสารแสดงหน้าจอของระบบฐานข้อมูล URL ของระบบฐานข้อมูล (Web-Application) รายงานการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อื่นๆ ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายในวันที่

4 ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์
ภายในวันที่ ลำดับ ชื่อข้อมูล/ฐานข้อมูล หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน ฐานข้อมูลสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯ สสก. - ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ สตผ. ศทก. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ กศน. กศน. -. ฐานข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา O-NET ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ กบค. ฐานข้อมูลระบบบริหารงานและสารบรรณอัจฉริยะ สำนักงาน ก.ค.ศ. ฐานข้อมูลข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้ง สคบศ. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฐานข้อมูลทะเบียนระบบสารสนเทศของ สป.


ดาวน์โหลด ppt การตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google