งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554
โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

2  ประเภทกิจกรรม  วิชาการ (1)  บริการสังคม (2)
 เผยแพร่ชื่อเสียง / สร้างเครือข่าย มสธ. (3)  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (4)

3  สัดส่วนกิจกรรม (นับซ้ำ)
ประเภทกิจกรรม จำนวน ร้อยละ 1. วิชาการ 42 40 2. บริการ 16 15.24 3. เผยแพร่ชื่อเสียง / สร้างเครือข่าย มสธ. 44 41.90 4. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 2.86 รวม 105 100

4  โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษาร่วมกับศูนย์ฯ
 สัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา  เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  วันสถาปนา มสธ.  สัมมนา / กีฬา ภาคใต้  บริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณแผ่นดิน)  เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

5  โครงการ/กิจกรรม มสธ. (เชิญชมรมเข้าร่วม)
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (สบศ.)  สัมมนาผู้นำชมรมทั่วประเทศ (สบศ.)  ประชุม/สัมมนาผู้นำชมรม 7 จังหวัด (ศูนย์ฯ)

6 แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. ที่เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
โครงการ วัน เวลา สถานที่ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกิจกรรม 1. สัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา 23 ม.ค. 54 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนศรียาภัย 30 ม.ค. 54 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 30 ม.ค. 54 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. ที่เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
โครงการ วัน เวลา สถานที่ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกิจกรรม 30 ม.ค. 54 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 23-24 ก.ค. 54 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30-31 ก.ค. 54 จังหวัดพังงา จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. ที่เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
โครงการ วัน เวลา สถานที่ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกิจกรรม 2. วันสถาปนา มสธ. (ครบ 33 ปี) 4 ก.ย. 54 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 11 ก.ย. 54 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โครงการกีฬา / สัมมนาภาคใต้ ศูนย์ฯ เวียนแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา

9 แผนกิจกรรมชมรมบัณฑิต มสธ
แผนกิจกรรมชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ปีงบประมาณ 2554 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จังหวัด 1. พี่ช่วยน้อง - ต.ค. 53, เม.ย. 54 - ก.ย. 54 ทุกจังหวัด 2. สัมมนาชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ (ครั้งที่ 16) 19-21 พ.ย. 53 (เลื่อนจาก 5-7 พ.ย.) เลตรังรีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง ตรัง 3. กีฬาสัมมนาชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ (ครั้งที่ 8) 6-8 พ.ค. 54 ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 4. วันสถาปนา มสธ. (ครบรอบ 33 ปี) - 4 ก.ย. 54 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี - 4 ก.ย. 54 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย - 11 ก.ย. 54 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร - สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต - ระนอง ที่มา : การประชุมกลุ่มย่อย (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ยะลา) ตามโครงการสัมมนาบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศฯ วันที่ ตุลาคม 2553 ณ คลองพร้าวรีสอร์ท จ.ตราด


ดาวน์โหลด ppt แผนกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google