งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ.บ. คณะพลศึกษา

2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นชาย ส่วนสูงและน้ำหนักมากกว่าวัยรุ่นหญิง เสียงแตกหนุ่ม นมตั้งพาน เริ่มมีขนขึ้นตามร่างกาย เช่น หนวด รักแร้ หน้าแข้ง อวัยวะเพศ เกิดฝันเปียก เริ่มมีหนวด ไหล่กว้างขึ้น เริ่มมีขนขึ้นตามร่างกาย เริ่มมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ อวัยวะเพศโตขึ้น มีกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง

3 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นเพศหญิง เริ่มมีหน้าอก เสียงแหลมขึ้น มีประจำเดือน เริ่มมีขนขึ้นตามร่างกาย เช่น รักแร้ หน้าแข้ง อวัยวะเพศ มีสิวตามใบหน้า มีหน้าอกโต เอวคอด สะโพกผายออก เริ่มมีขนขึ้นตามร่างกาย และอวัยวะเพศ

4 การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ
วัยรุ่นชาย ชอบการต่อสู้ ห้าวหาญ ผจญภัย สนใจในรูปร่างตนเองมากขึ้น เริ่มสนใจเพศตรงข้าม วัยรุ่นหญิง รักสวยรักงามมากขึ้น อ่อนไหวง่าย เริ่มสนใจเพศตรงข้าม โดยรวมเมื่อฮอร์โมนในวัยรุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้อารมณ์แปรปรวนง่าย ใจร้อน ขาดความยั้งคิดที่รอบคอบ อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
1.เกิดการเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ซึ่งเป็น พื้นฐานสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 2.รู้จักการวางตัวและรู้จักบทบาททางเพศที่เหมาะสมกับเพศของตนเอง ทำให้ เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีความมั่นใจ ภูมิใจและมีความนับถือตัวเอง 3.รู้จักและได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท หรือสถานะของตัวเองในกลุ่มเพื่อนหรือใน สังคม

6 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา
1.มีความเข้าใจสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และนามธรรม เช่น ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม สามารถใช้ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาดคะเน แก้ไขปัญหา อย่างมีเหตุมีผล 2.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.สามารถวิเคราะห์ตนเอง ผู้อื่น และเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 4.มีเหตุผล 5.มีความคิดสร้างสรรค์

7 กิจกรรม ๑ จับกลุ่มๆละ ๖-๗ คน จำนวน ๘ กลุ่ม
๑ จับกลุ่มๆละ ๖-๗ คน จำนวน ๘ กลุ่ม ๒ กำหนดให้นักเรียนช่วยกันระดมสมอง กำหนดเวลา ๕ นาที ตามหัวข้อดังนี้ ๒.๑ กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒ ให้ระดมสมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง ร่างกาย ๒.๒ กลุ่มที่ ๓ และ กลุ่มที่ ๔ ให้ระดมสมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และอารมณ์ ๒.๓ กลุ่มที่ ๕ และ กลุ่มที่ ๖ ให้ระดมสมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๒.๔ กลุ่มที่ ๗ และ กลุ่มที่ ๘ ให้ระดมสมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง สติปัญญา

8 ๓ เมื่อหมดเวลา ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอโดยครูให้เขียนบน กระดาน ตามหัวข้อดังนี้

9 การเปลี่ยนแปลงของผู้ชาย การเปลี่ยนแปลงของผู้หญิง
ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา

10 แหล่งข้อมูล 1/health03/04/contents/hs01.html h03/05/2/contents/develop02.html

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google