งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของจิตสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของจิตสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของจิตสาธารณะ

2 โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เกิดจาก - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง - ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มีการเอารัดเอาเปรียบ

3 มุ่งหาประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม
ขาดคุณธรรม-จริยธรรม ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและทางวัตถุโดยโน้มเอียงไปทางวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ คนในสังคมมีความสำนึกต่อส่วนรวมน้อยลง

4 ตัวบ่งชี้ที่เห็นกันอยู่เป็นประจำคือ
โปรดเห็นใจแก่สตรีและคนชรา โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนพื้น ห้ามทิ้งขยะ โปรดทิ้งขยะลงในถัง กรุณาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม

5 ปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเรา
ปัญหายาเสพติด เกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้ขาย ไม่นึกถึงปัญหาส่วนรวมของสังคม การปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ไม่ผ่านการบำบัด เกิดความเสียหายต่อการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

6 ปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเรา
การจอดรถยนต์โดยไม่ดับเครื่องยนต์ ทำให้เกิดควันพิษโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้เกิดโรคร้อน เด็กถูกทอดทิ้ง เกิดปัญหาการเลี้ยงดูให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ

7 ปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเรา
การใช้ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่า ฉีดสารเร่งเนื้อแดงในสัตย์เลี้ยง ดื่มสุราแล้วขับรถยนต์ ฯลฯ

8 ผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ
ผลกระทบระดับตัวบุคคล สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ผลกระทบระดับครอบครัว ความสามัคคีในครอบครัวน้อยลง ความขัดแย้ง แก่งแย่งในครอบครัว ทะเลาะเบาะแว้ง

9 ผลกระทบระดับองค์กร แบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร
ความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การเบียดเบียนสมบัติขององค์กร สมบัติของส่วนรวม องค์กรไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง

10 ผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพสังคมยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อม ทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นำที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะทุกคนเห็นปัญหาของตนเองเป็นใหญ่ กลัวเสียเวลา เสียทรัพย์ หรือกลัวเป็นข้อครหา

11 ผลกระทบระดับประเทศ วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง แก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนทำลายทรัพยากรและสมบัติของส่วนรวม ประเทศชาติล้าหลัง ขาดพลังประชาชน ผู้นำประเทศออกมาตรการใดมาใช้ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ แบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแย่งแข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

12 ข้อเตือนใจคนไทย เด็กไทย รุ่นใหม่
อย่าคิดว่าคนโบราณเป็นคนล้าสมัย แต่คนโบราณได้รักษาชาติไทยสืบทอดกันมายาวนาน ... คนรุ่นใหม่ทำอะไรบ้าง... อย่ามัวแต่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ทำงานหนัก ... วันหนึ่งข้างหน้าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ ...

13 ข้อเตือนใจคนไทย เด็กไทย รุ่นใหม่
...แล้วเมื่อถึงวันนั้นจึงรู้ว่าสายไปเสียแล้วต่างชาติเข้ามาเอาทรัพยากรของชาติไปหมดแล้ว... เหลือแต่กากเดนไว้ให้คนไทย เมื่อถึงวันนั้นลูกหลานไทยจะลำบากยากเข็น... ระวัง !

14 ด้วยความปรารถนาดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของจิตสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google