งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

2

3 ข้อกำหนดสำหรับเสา คสล
1. ต้องมีด้านแคบกว้างอย่างน้อย 20 cm ยกเว้นเสาที่อยู่ระหว่างเสาหลักและไม่มีความต่อเนื่องให้ใช้ไม่ต่ำกว่า 15 cm ได้ 2. เสาปลอกเดี่ยวต้องมีเหล็กยืนอย่างน้อย 4 เส้น ปลอกเกลียวอย่างน้อย 6 เส้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กยืนต้องไม่เล็กกว่า 12 mm และ พท. หน้าตัดเหล็ก ต่อ พท.หน้าตัดทั้งหมดของเสา (Ast/Ag) ต้องอยู่ระหว่าง 1-8% 3. ระยะช่องว่างระหว่างเหล็กยืนของเสา ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กยืนนั้น 1.34 เท่าของขนาดโตสุดของหิน และ 4 cm 4. ระยะหุ้มต้องไม่น้อยกว่า 3.5 cm และ 1.34 เท่าของขนาดโตสุดของหิน และไม่น้อยกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กยืน

4 ข้อกำหนดสำหรับเสา คสล (ต่อ)
5. เสาปลอกเดี่ยวต้องใช้เหล็กปลอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 6 mm และมีระยะห่างของเหล็กปลอก ไม่เกิน 16 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กยืน หรือไม่เกิน 48 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กปลอก หรือไม่เกินกว่าด้านแคบของเสา และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดกับเหล็กยืนตามมุมทุกมุม และเส้นอื่นๆ สลับเส้นเว้นเส้น โดยมุมของเหล็กปลอกนั้นต้องไม่เกินกว่า 135 องศา เหล็กเส้นที่เว้นต้องห่างจากเส้นที่ถูกยึดไว้ไม่เกิน 15 cm ถ้าเหล็กยืนเรียงกันเป็นวงกลม อาจใช้ปลอกเดี่ยวพันให้ครบรองวงนั้น

5 ข้อกำหนดสำหรับเสา คสล (ต่อ)
6. เสาปลอกเกลียวต้องใช้เหล็กปลอกเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 6 mm และมีกำลังจุดครากไม่เกิน 4,000 ksc มีระยะเรียงระหว่างศูนย์กลางเหล็กปลอก ไม่เกิน 1/6 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนคอนกรีต มีช่องว่างระหว่างเกลียวไม่เกิน 7 cm แต่ไม่แคบกว่า 3 cm หรือ 1.34 เท่าขนาดโตสุดของหิน อัตราส่วนของเหล็กปลอกเกลียวต้องไม่น้อยกว่าที่คำนวณได้จากสมการ 7. เสาปลอกเดี่ยวที่มีเนื้อที่หน้าตัดใหญ่กว่าที่ต้องการในการรับน้ำหนักมากๆ การหาปริมาณเหล็กเสริมน้อยสุดและกำลังที่ใช้ในการออกแบบ ยอมให้ใช้ Ag เพียงครึ่งเดียวได้ 8. การต่อเหล็กยืนในเสา อาจต่อโดยวิธีทาบ (เมื่อเหล็กยืนไม่โตกว่า 25 mm) หรือโดยวิธีเชื่อมแบบต่อชนหรือใช้ข้อต่อทางกล การต่อเหล็กยืนให้ต่อที่พื้นชั้นล่างของชั้นนั้นๆ

6 เสาสั้นรับแรงตามแกน 1. เสาปลอกเกลียว SDM WSD หรืออาจใช้ 2. เสาปลอกเดี่ยว SDM WSD หรืออาจใช้ ก็ได้

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google