งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE )ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE )ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานชลประทาน

2 เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE )ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล

3 เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ (FOOT VALVE) ขนาด Ø 8 นิ้ว

4 หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
การสูบน้ำช่วยเหลือ ชาวนา - ชาวสวน และการสูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย เป็นภารกิจ หลักของสำนักเครื่องจักรกล ที่จะต้องส่งเครื่องจักรกลสูบ น้ำ เข้าสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรกลสูบน้ำเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหลักใน การสนับสนุน เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้จาก เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ ปี พ.ศ ที่ผ่านมา สำนักเครื่องจักรกล ได้สนับสนุนและระดมเครื่องจักรกลสูบ น้ำ เพื่อช่วยเหลือการสูบน้ำในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จนสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ ประสบภัยได้ ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง เครื่องจักรกลสูบน้ำ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ แต่อุปกรณ์หัวกะโหลกยังมีขนาดใหญ่ และ น้ำหนักมาก ทำให้การเคลื่อนย้ายและการติดตั้งทำได้ยาก และมีราคาแพง ฉะนั้นจึงได้ออกแบบและคิดค้นหัว กะโหลกแบบมือถือ ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวก ต่อการขนย้ายและติดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5 วัตถุประสงค์ในการผลิตชิ้นงาน
เพื่อให้การติดตั้งหัวกะโหลกเป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ เพื่อประหยัดเวลาและบุคลากรในการ ติดตั้ง เพื่อประหยัดงบประมาณในการผลิต ชิ้นงาน

6 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
การออกแบบชิ้นงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้หัวกะโหลกมีขนาดเล็ก น้ำหนัก เบา สะดวกต่อการขนย้ายและติดตั้ง เพื่อลดระยะเวลาในการขนย้ายและ ติดตั้ง เพื่อลดจำนวนบุคลากรในการติดตั้งให้ น้อยลง

7 ศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
ข้อมูลจากประสบการณ์ในการทำงาน การเคลื่อนย้ายและการติดตั้งเครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อให้การช่วยเหลือชาวนา – ชาวสวน ตลอดจนการ สูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและทัน ต่อเหตุการณ์ แต่อุปกรณ์หัวกะโหลกยังมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ทำให้การเคลื่อนย้ายและการติดตั้งทำ ได้ยาก และมีราคาแพง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงออกแบบและคิดค้น อุปกรณ์ช่วยเหลือการปฏิบัติงานสูบน้ำ โดยการผลิต วาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE )ขนาด Ø 8 นิ้ว

8 การกำหนดรูปแบบและทำแบบรายละเอียด
รูปตัดแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ แสดงรูปรายละเอียดหน้าแปลน แสดงรูปรายละเอียด ลิ้น เปิด-ปิด

9 รูปตัดแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ (ต่อ)
แสดงรูปรายละเอียดด้านหน้า แสดงรูปรายละเอียดด้านข้าง รายละเอียดอุปกรณ์ หน้าแปลน (2) รูน๊อตยึดหัวกะโหลกกับท่อดูด ชุดบู๊ซ เปิด – ปิด (4) แผ่นเหล็กใช้ประกบแผ่นยาง แผ่นยาง ลิ้นเปิด – ปิด (6) น๊อตยึดแผ่นเหล็กประกบแผ่นยาง (7) หูหิ้วชุดหัวกะโหลก (8) ตะแกรงกันขยะมูลฝอย

10 การผลิตชิ้นงาน วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตชิ้นงาน
เส (2) หน้าแปลนเหล็กแผ่น หนา 10 มม. ตัดทำเป็น ขนาด Ø รอบนอก 10 นิ้ว และรอบใน 6 นิ้ว (1) เหล็กเส้นขนาด Ø 5 มม. ตัดเป็นตัวยู เพื่อเชื่อมทำเป็นหูหิ้ว และทำตะแกรงกันขยะมูลฝอย

11 (3) แผ่นยาง หนา 3-5 มม. ขนาด Ø 7 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
(3) แผ่นยาง หนา 3-5 มม. ขนาด Ø 7 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น (4) แผ่นเหล็ก หนา 3-5 มม. Ø 6.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น และ Ø 5 นิ้ว อย่างละ 1 แผ่น เจาะรูตรงกลาง Ø 1 มม. จำนวน 1 รู (ใช้ประกอบแผ่นยาง หน้า – หลัง)

12 (5) บู๊ช เปิด - ปิด วาล์ว ขนาด ø 1.6 ซม. X 8 ซม. จำนวน 1 ชุด

13 วิธีการผลิตชิ้นงาน 1. นำเหล็กเส้นขนาด ø 5 มม. ตัดเป็นตัวยู เพื่อ เชื่อมทำเป็นหูหิ้ว และตะแกรงกันขยะมูลฝอย จำนวน 7 อัน ตามรูปด้านล่าง

14 2. ตัดเหล็กหนาขนาด 10 มม. เพื่อทำหน้าแปลน ( ตามรูป) จำนวน 1 อัน ขนาด ø รอบนอก 13 นิ้ว และรอบใน 6 นิ้ว และเจาะรู ขนาด ø 20 มม. จำนวน 8 รู เพื่อขันน๊อต + สกรู สำหรับยึดติดกับหน้าแปลนท่อดูดน้ำ

15 3. ตัดแผ่นยางหนา มม. ขนาด ø 7 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น โดยเจาะรูตรงกลาง ขนาด ø 10 มม. จำนวน 1 รู ตามรูป

16 4. ตัดแผ่นเหล็กหนา 3 - 5 มม. ขนาด ø 6
4. ตัดแผ่นเหล็กหนา มม. ขนาด ø 6.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น และขนาด ø 5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น ( ใช้ประกบแผ่นยาง) และเจาะรูตรงกลาง ตามรูป

17 5. นำเหล็กเส้นที่ตัดไว้แล้วในข้อ (1) มาเชื่อมกับหน้าแปลนที่ได้จัดเตรียมไว้ในข้อ (2) เพื่อทำเป็นตะแกรงกันเศษขยะมูลฝอย และทำหูหิ้ว ดังรูป

18 6. ทำการประกอบ ลิ้นเปิด – ปิด โดยนำแผ่นเหล็กที่จัดเตรียมไว้จำนวน 2 แผ่นในข้อ (4) พร้อมแผ่นยางในข้อ (3) มาประกอบเข้าด้วยกันโดยการขันน๊อต+สกรู ยึดประกอบแผ่นเหล็กและแผ่นยางเข้าด้วยกัน

19 7. ทำการประกอบบู๊ชตามภาพด้านซ้าย จากนั้นนำไปเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กหน้าแปลนกับ ลิ้น เปิด – ปิด ที่ได้ประกอบไว้แล้ว จะได้ชิ้นงานดังภาพด้านขวา

20 8. หลังจากประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทำการขัดผิวและตกแต่งชิ้นงาน พร้อมทั้งพ่นสีเพื่อป้องกันสนิม จะได้ชิ้นงานดังภาพด้านล่าง แสดงรูปด้านหน้า แสดงรูปด้านหลัง

21 ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตชิ้นงาน
ขนาดเล็ก เก็บรักษาง่ายและไม่ เปลืองพื้นที่ กะทัดรัดและน้ำหนักเบา สะดวกต่อ การขนย้ายและการติดตั้ง ถอด – ประกอบง่าย ลดระยะเวลา และบุคลากรในการติดตั้ง ประหยัดราคาและค่าใช้จ่ายในการ ผลิต

22 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
หัวกะโหลกแบบเดิม หัวกะโหลกแบบใหม่ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก น้ำหนักมาก น้ำหนักเบา ราคาสูง ราคาถูก

23 จบการนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารนำเสนอผลงาน RID INNOVATION 2012 เรื่อง เทคนิคการผลิตวาล์ว เปิด – ปิด ประกอบหัวกะโหลก แบบมือถือ ( FOOT VALVE )ขนาด Ø 8 นิ้ว โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google