งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก
บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก มีเครื่องมือสื่อสารเข้ามาช่วย เก็บ รับ ส่ง และประมวลสารสนเทศ click ที่รูปภาพเพื่อฟังคำบรรยาย

2 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นระบบที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล หรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องมือส่ง ตัวกลาง เครื่องมือรับ

3 ประโยชน์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีต่อองค์การ
สามารถย่นระยะเวลาในการทำงานได้ เพิ่มช่องทางในการทำธุรกรรม การประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดการประมวลผลแบบกระจาย 4.1 ระบบการซื้อขายผ่านไปรษณีย์ 4.2 ระบบธนาคารแบบกระจาย 4.3 การบริการขนส่งสินค้าข้ามคืน

4 ข้อดีของการประมวลผลแบบกระจาย
ใช้เวลาตอบสนองได้เร็วขึ้น ใช้ต้นทุนน้อยกว่า ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล ลดต้นทุนตัวประมวลผลหลัก การเพิ่มความน่าเชื่อถือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

5 ข้อพึ่งระวังของการประมวลผลแบบกระจาย
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน MIS มาตรฐานของระบบ ความถูกต้องของข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ

6 เทคโนโลยีคมนาคม คอมพิวเตอร์ + เทคโนโลยีคมนาคม
การส่งผ่านข้อมูลในระยะไกลได้

7 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารตามสาย - สายเกลียวคู่ - สายโคแอก - สายใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารแบบไร้สาย - คลื่นสั้น - ดาวเทียม - วิทยุ - อินฟราเรด

8 Twisted pair (Unshield)

9 Twisted pair (shield)

10 Coaxial cable

11 Fiber optic

12 การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม

13 อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร
อุปกรณ์ประมวลผลส่วนหน้า อุปกรณ์รวบรวม อุปกรณ์ควบคุม


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google