งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพ ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพ ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ ปี 2554
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วยระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ หน่วยเลขานุการผู้บริหาร

2 โครงการ “เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วยการระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ”
หน่วยเลขานุการผู้บริหาร กลุ่ม smart Delivery ธันย์ชนก สุนทราวรรณ วิภา นาโค กิตติญา แก้วศรีจันทร์ จรัญญา สว่างกิจ สุภาณี ฤกษ์สมโภช วัลลีย์ อักษรโกวิท อัจฉรา ประสานศรี

3 หลักการและเหตุผล ภารกิจหลักงานเลขานุการบริหาร
วางแผนตารางนัดหมายผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารประสานงาน การติดต่อสื่อสารประสานงานนัดหมายกับผู้บริหารจะพบว่ามีหลายช่องทาง ได้แก่ แจ้งด้วยวาจา โทรศัพท์ ข้อความอิเล็คทรอนิคส์ จากการทำงานมักพบปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับเลขานุการบริหาร เช่นกรณีแจ้งกำหนดการนัดหมายเร่งด่วน และไม่สามารถติดต่อผู้บริหารได้ หรือเลขานุการบริหาร ไม่รับทราบกำหนดการงานกิจกรรมของผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถเตรียมการหรือประสานงานได้ทันเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

4 หลักการและเหตุผล ดังนั้น เพื่อลดความผิดพลาดในการประสานงานนัดหมาย จึงเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งข้อมูลกำหนดการนัดหมาย ผ่านระบบ SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยให้การรับข่าวสารรวดเร็ว ถูกต้อง ทันใจ รวดเร็ว

5 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อลดความผิดพลาดในการประสานงานนัดหมาย

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
นำระบบ SMS จากโปรแกรม Google มาใช้แจ้งข้อมูล นัดหมายเร่งด่วนให้ผู้บริหาร และเลขานุการบริหาร นำระบบปฏิทินตารางนัดหมายออนไลน์ จากโปรแกรม Google ลงนัดหมายให้กับผู้บริหาร

7 ผลลัพธ์การดำเนินการ การสื่อสารประสานงานนัดหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำระบบ SMS มาใช้แจ้งกำหนดการนัดหมายที่รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และเลขานุการบริหารทราบกำหนดการ สามารถวางแผนประสานงานได้ทันเวลา

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วยการระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ
กลุ่ม smart Delivery หน่วยเลขานุการบริหาร เดิม แจ้งนัดหมายใช้เวลา 2 ชั่วโมง 51 นาที 1.รับแจ้งนัดหมาย/ประชุม(เร่งด่วน) ของทีมผู้บริหาร 2 นาที 2. แจ้งเลขานุการบริหารทราบ 22 นาที ( 11 คน x 2นาที )

9 แจ้งผู้บริหารทุกท่านด้วยวาจา / โทรศัพท์ /บันทึก / อีเมลล์
- ผู้บริหารทุกท่าน ตอบรับ / ปฏิเสธ / รับทราบ 2 ชั่วโมง 25 นาที (29 ท่าน x 5 นาที) 2 นาที 4. เลขานุการบริหารแจ้งยืนยันงานนัดหมายกับหน่วยงานที่ขอนัด 5.งานนัดหมาย/ประชุม สำเร็จด้วยดี

10 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วยการระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ
กลุ่ม: smart Delivery หน่วยเลขานุการบริหาร ส่ง SMS ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที รับนัดหมาย/ประชุม เร่งด่วน ของผู้บริหาร 2 นาที 2 นาที ลงนัดหมายบนปฏิทินออนไลน์ แจ้งข้อมูล / ประชุมเร่งด่วนผ่านระบบ SMS แก่ ผู้บริหาร เลขานุการบริหาร ธุรการ

11 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการด้วยการระบบสื่อสารที่เป็นเลิศ
กลุ่ม : smart Delivery หน่วยเลขานุการบริหาร 1 นาที ผู้บริหารตอบรับ / รับทราบงานนัดหมาย เลขานุการบริหาร / รับทราบงานนัดหมาย โดยแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือ งานนัดหมาย / ประชุม สำเร็จด้วยดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพ ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google