งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
เรื่องรู้จักการใช้ประโยชน์ SDS จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
วัตถุประสงค์ 1. บอกความหมายของ SDS ได้ 2. บอกประโยชน์ของ SDS ได้ 3. ระบุความหมายของข้อมูลใน SDS ได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
SDS คืออะไร ใครรู้ว่า SDS คืออะไร แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
SDS คืออะไร 1. ค่ามาตรฐานสารเคมีในอากาศ 2. ค่ามาตรฐานสารเคมีในร่างกาย 3. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ประโยชน์ของ SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ประโยชน์ของ SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ความหมายของ SDS SDS เป็นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ที่จะทำให้เรารู้จักสารเคมีนั้นมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยได้ถูกต้อง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 แบบ SDS ที่กำหนดโดย GHS
1. ชื่อสารเคมีหรือสารผสมและชื่อผู้ผลิต 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 3. ส่วนประกอบ / ข้อมูลของส่วนผสม 4. การปฐมพยาบาล 5. มาตรการในการดับเพลิง 6. มาตรการการจัดการเมื่อเกิดการหกรดหรือรั่วไหล 7. การใช้และการเก็บรักษา 8. การควบคุมการสัมผัส / การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 10. ความคงตัวหรือความเสถียรและเกิดปฏิกิริยา 11. ข้อสนเทศด้านพิษวิทยา 12. ข้อสนเทศด้านนิเวศวิทยา 13. ข้อพิจารณาในการกำจัดหรือทำลาย 14. ข้อสนเทศเกี่ยวกับการขนส่ง 15. ข้อสนเทศด้านกฎหมาย 16. ข้อสนเทศอื่นๆ รวมทั้งข้อสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขปรับปรุง SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ประโยชน์ของ SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
SDS ของอะคิโลไนไตร การเข้าสู่ร่างกาย หายใจ กิน หรือสัมผัสผิวหนัง การปฐมพยาบาล กรณีหายใจ : รีบออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจขัด อาจให้เอมิล ไดไตรต์ทางจมูก 3 นาที กรณีกิน : ถ้ายังมีสติ ให้ดื่มน้ำและทำให้อาเจียนทันที กรณีสัมผัสผิวหนัง : ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ กรณีสัมผัสผิวตา : ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ประโยชน์ของ SDS 1. รู้อันตรายของสารเคมีนั้น ๆ 2. ทราบถึงวิธีป้องกันที่ถูกต้อง 3. รู้วิธีการปฐมพยาบาล แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 ความเข้าใจข้อมูลใน SDS
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

14 ตัวอย่างข้อมูลในแบบสอ.1
1. ค่ามาตรฐานความปลอดภัย 2. ข้อมูลทางกายภาพและเคมี 3. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด 4. ข้อมูลอันตรายต่อสุขภาพ 5. มาตรการด้านความปลอดภัย 6. ข้อปฏิบัติที่สำคัญ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

15 SDS ของสารเคมีที่มีใช้ในโรงงานนี้
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

16 การจัดเก็บ/การขอ SDS ในโรงงาน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

17 จึงจะทำให้ตนเองปลอดภัย
ใครช่วยอธิบายด้วยว่าจะใช้ SDS ของสารเคมีที่มีใช้ในงานของตนเองได้อย่างไร จึงจะทำให้ตนเองปลอดภัย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

18 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google