งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทติวเตอร์ Tutorial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทติวเตอร์ Tutorial."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทติวเตอร์ Tutorial

2 ความหมาย รูปแบบหนึ่งของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งมีการออกแบบบทเรียนโดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ให้เหมือนการติววิชาเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

3 โครงสร้างและการสืบไปในบทเรียน
บทเรียนแบบติวเตอร์ เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่เพิ่มเติมความรู้ให้ความสนุกกับบทเรียน ซึ่งอาจมีเกมมาประกอบบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

4 โครงสร้างบทเรียนช่วยสอนแบบติวเตอร์
การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยสอน แบบทดสอบ Pretest/ prostest/games การให้ผลย้อนกลับ/รายงานผลการเรียน/สถิติ จบบทเรียนช่วยสอน/ออกจากโปรแกรม

5 การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยสอน
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1. การเร้าความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียน 3. การทบทวนความรู้เดิมหรือการให้ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

6 1. คำชี้แจงในการสืบไปในบทเรียนช่วยสอน เช่น การใช้เครื่องมือ ปุ่ม ไอคอน
นอกจากนี้ การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยสอน ยังอาจเป็นการชี้แนวทางการเรียนสำหรับผู้เรียนในลักษณะของคำชี้แจงในการใช้บทเรียน(Directions) มีด้วยกัน 2 ลักษณะ 1. คำชี้แจงในการสืบไปในบทเรียนช่วยสอน เช่น การใช้เครื่องมือ ปุ่ม ไอคอน 2. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเรียน

7 การนำเข้าสู่บทเรียนช่วยสอน
1. การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน 2. การศึกษาหาแนวคิดกรอบการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. การวิเคราะห์หาหลักการในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Principles of learning) 4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

8 วิธีการและรูปแบบการนำเสนอ
1. ให้ผู้เรียนทดลอง 2. ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง การชี้นำแนวทางให้แก่ผู้เรียน

9 แบบทดสอบ Pretest / Protest
1. เป็นการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน 2. เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนของผู้เรียน

10 การให้ผลย้อนกลับ/ การรายงานผล/สถิติ
1. ให้ผลย้อนกลับในการเรียนของผู้เรียนแบบคำอธิบาย (Constructive) 2. ให้ผลทางบวก ( Positive) เป็นการกระตุ้นผู้เรียน 3. มีคำเฉลย (Corrective) / ขึ้นอยู่กับแบบทดสอบที่ผู้สอนออกแบบบทเรียน

11 การให้ผลย้อนกลับ/ การรายงานผล/สถิติ
4. ให้จำนวนครั้งในการตอบของผู้เรียน 5. ในกรณีรายงานผล / สถิติ ควรอยู่หน้าเดียวกัน 6.พิจารณาการใช้เสียงในบทเรียนให้สอดคล้อง 7. หลีกเลี่ยงการให้ผลทางลบ

12 การบอกเป็นนัย (Hint) มี 3 รูปแบบ
1. คำสำคัญ (Keywords) 2. แสดงตัวอย่างคำถามและคำตอบที่คล้ายคลึง 3. ให้คำตอบบางส่วน

13 การจบบทเรียนช่วยสอน/การออกจากโปรแกรม
1. ส่วนนี้ควรมีคำถามในการยืนยันการออกจากโปรแกรม 2. ส่วนสรุปเพื่อให้ผู้เรียนยืนยันการกลับเข้าสู่บทเรียน / ออกจากบทเรียน 3. ส่วนที่ผู้เรียนตรวจสอบบทเรียนว่าเรียนครบหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทติวเตอร์ Tutorial.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google