งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร
กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาในเรื่อง เรขาคณิต ซึ่งในที่นี้จะศึกษากราฟเส้นตรง พื้นที่ และ ปริมาตรของรูปทรงอย่างง่าย

2 กราฟของสมการ เราสามารถนำสมการมาเขียนเป็นกราฟได้
โดยเบื้องต้น เราจะพิจารณากราฟในพิกัดฉาก หรือ มีอีกชื่อว่าพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinates)

3 แนวความคิดของระบบพิกัดฉาก
เมื่อกล่าวถึงพิกัด (x,y) ถ้า x เป็นค่าบวกจะหมายถึงจุดซึ่งห่างจากจุดกำเนิด (0,0) ไปทางขวา เป็นระยะทาง หน่วยแต่ถ้า x เป็นค่าลบ พิกัดดังกล่าวจะหมายถึง จุดซึ่งห่างจาก จุดกำเนิดไปทางซ้ายเป็นระยะทาง หน่วย และ ถ้า y มีค่าเป็นบวก จุดนั้นจะอยู่เหนือจากเส้นตรงแนวนอน ซึ่งผ่านจุด (0,0) เป็นระยะ หน่วย และ ถ้า y มีค่าเป็นลบ จุดที่กล่าวถึงจะอยู่ต่ำกว่าเส้นดังกล่าว เป็นระยะ หน่วย

4

5 กราฟของสมการเชิงเส้น
m และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ เรียก m ว่า ความชัน (slope) ของเส้นตรงที่เกิดจาก สมการเชิงเส้น และเรียก c ว่าจุดตัดแกน y ของเส้นตรงที่เกิดจาก สมการเชิงเส้น

6 การร่างกราฟ

7 การร่างกราฟ

8 การร่างกราฟ

9 การร่างกราฟ

10 การร่างกราฟ

11 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

12 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

13 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

14 การร่างกราฟ ตัดแกน y ค่า x=? ตัดแกน x ค่า y=?

15 ตัวอย่าง ถ้า เป็นสมการเชิงเส้น โดยพบว่าจุด (1,1) และ จุด (2,4) เป็นจุดบนกราฟของสมการ ดังกล่าวด้วย จงหาความชันของเส้นตรงที่เกิดจากสมการเชิงเส้น ดังกล่าว และจุดตัดแกน x และแกน y

16 สังเกตว่าบนเส้นตรงเดียวกัน ความชันจะมีค่าเท่ากันเสมอ
ดังนั้น ถ้าทราบจุด 2 จุดใดๆ บนเส้นตรง เราสามารถหา ความชันได้โดย

17 จงหาสมการเชิงเส้นของเส้นตรงที่ผ่านจุด (1,1)
และจุด (3,0) พร้อมร่างกราฟของสมการดังกล่าว

18 จงร่างกราฟของสมการเชิงเส้น y=-2 พร้อมบอก
ความชันของเส้นตรงดังกล่าว

19 จงร่างกราฟของสมการเชิงเส้น x=1 พร้อมบอกความชันของเส้นตรงดังกล่าว

20 กำหนดให้ เป็นสมการเชิงเส้น ซึ่งพบว่าจุด (2,20) และ (11,2) เป็นจุดที่อยู่ในความสัมพันธ์ดังกล่าว
จงหาค่า m และ c

21 Circle Rectangle Straight line Square Triangle

22 รูปเรขาคณิต บอกนิสัย เรียบเรียงจาก

23 คุณเป็นคนที่รับฟัง และเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร เข้ากับคนอื่นได้ง่าย แต่มักถูกชักจูงโดยผู้อื่นได้ง่ายเช่นกัน

24 คุณเป็นนักสำรวจ ชอบค้นหา ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง ชอบการเรียนรู้ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ ได้ดี

25 คุณเป็นนักจัดการ และวางแผน เป็นคนเจ้าระเบียบ ทำอะไรตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ชอบทำงานแบบเดี่ยว

26 คุณชอบเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มักติดสินใจด้วยตัวเอง ชอบความสำเร็จ และมีนิสัยดื้อรัน

27 คุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ชอบใช้ชีวิตง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

28 Trapezoid Square Rectangle Quadrilateral Rhombus

29 Equilateral Isosceles Triangle Right-angled Triangle

30 สูตรการหาพื้นที่ สามเหลี่ยม

31 Area ทำไมพื้นที่หน่วยเป็นตาราง?

32 พื้นที่ คือ ปริมาณที่ใช้บอกขนาดของรูปร่างหรือบริเวณใด ๆ ที่เราต้องการ ในชีวิตประจำวัน เราอาจเจอกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ เช่น ปัญหาการซื้อขายที่ดิน ปกติบริเวณที่ดินอาจจะไม่เป็นรูปเรขาคณิตแบบมาตรฐาน เช่น รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมเสมอไป แต่อาจจะเป็นรูปปิดใดๆก็ได้ ถ้ามีที่ดินสองแปลง ขายในราคาตารางหน่วยละเท่า ๆ กัน ที่ดินแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะต้องแพงกว่า แต่การที่จะบอกว่าบริเวณใดใหญ่กว่ากันอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลเข้ามาเปรียบเทียบ

33 สี่เหลี่ยม

34 สูตรการหาพื้นที่

35 สูตรการหาพื้นที่

36 สูตรการหาพื้นที่

37 สูตรการหาพื้นที่

38 สูตรการหาพื้นที่

39 สูตรการหาพื้นที่ Circle

40 สูตรการหาปริมาตร

41 ปริมาตร คือ ปริมาณที่ใช้บอกขนาดของรูปร่างหรือรูปทรงสามมิติใด ๆ ที่เราต้องการ ในชีวิตประจำวัน เราอาจเจอกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน หรือ ยา ปริมาตรช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบจำนวนดังกล่าวได้ง่ายดาย นอกจากนี้เมื่อนำความรู้เรื่องปริมาตร ไปรวมกับความรู้เรื่องอื่น ๆ เช่น น้ำหนัก ทำให้ทราบเกี่ยวกับความหนาแน่น เราก็จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ เช่น การสร้างเรือ เครื่องบิน หรือนำความรู้เรื่องปริมาตรไปใช้ในงานทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

42 สูตรการหาปริมาตร

43 สูตรการหาปริมาตร

44 สูตรการหาปริมาตร

45 สูตรการหาปริมาตร

46 สูตรการหาปริมาตร


ดาวน์โหลด ppt กราฟ พื้นที่ และ ปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google