งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าสุดขีดและจุดอานม้า Extreme Values and Saddle Points

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าสุดขีดและจุดอานม้า Extreme Values and Saddle Points"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าสุดขีดและจุดอานม้า Extreme Values and Saddle Points
ในการศึกษาที่ผ่านมา เราทราบวิธีการหาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน 1 ตัวแปร เนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการขยายแนวความคิดดังกล่าว เพื่อใช้หาค่าสูงสุด และต่ำสุด ของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร

2 ตัวอย่างการประยุกต์ การหาค่าสูงสุดต่ำสุด

3

4 มุมและรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการทำรางน้ำ

5

6 อนุพันธ์ ความชัน การเปลี่ยนแปลง ความชัน

7

8 บทนิยาม ให้ นิยามบนบริเวณ โดยที่ เป็นสมาชิกใดๆ ใน เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ (relative maximum) ของ ถ้าจุด อยู่ในบริเวณ และ สำหรับจุด ทุกๆ จุดที่อยู่รอบๆ

9

10 บทนิยาม ให้ นิยามบนบริเวณ โดยที่ เป็นสมาชิกใดๆ ใน เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ (relative minimum) ของ ถ้าจุด อยู่ในบริเวณ และ สำหรับจุด ทุกๆ จุดที่อยู่รอบๆ

11

12 เพื่อความสะดวกเราเรียก
ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ และ ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ รวมกันเป็น ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ (relative extremum)

13 minimum minima maximum maxima extremum extrema phenomena phenomenon
เรียนภาษาอังกฤษใน Calculus !!!! เอกพจน์ (singular) พหูพจน์ (plural) minimum minima maximum maxima extremum extrema phenomena phenomenon

14

15 การทดสอบอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สำหรับค่าสุดขีดสัมพัทธ์
ให้ นิยามบนบริเวณ โดยที่ เป็นสมาชิกใดๆ ใน ถ้า เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์และ สามารถ หาอนุพันธ์ของ ที่จุด ได้แล้ว และ

16 จงหาค่าของอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน
เทียบกับตัวแปร x และ y โดยพิจารณาที่จุด (0,0)

17

18 ระวังบทกลับของทฤษฎีดังกล่าวไม่เป็นจริง!!!
ถ้า และ ไม่ได้หมายความว่า เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์

19 จงหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x และ y โดย
ตัวอย่าง ให้ จงหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x และ y โดย พิจารณาที่จุด (0,0) และแสดงว่า f(0,0) ไม่ใช่ค่า สุดขีด

20

21 บทนิยาม เราเรียกจุด บนพื้นผิว ว่าจุดอานม้า ถ้าสามารถหาระนาบในแนวตั้ง 2 แนว ที่ผ่านจุด โดยเส้นทางที่พื้นผิวตัดกับระนาบทั้งสอง แสดงให้เห็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ในระนาบหนึ่ง แต่ แสดงให้เห็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ในอีกระนาบหนึ่ง

22

23 บทนิยาม ให้ นิยามบนบริเวณ โดยที่ เป็นสมาชิกใดๆ ใน ถ้า และ หรือ หาอนุพันธ์ของ f ที่จุด (a,b) ไม่ได้ เราเรียกจุด (a,b) นั้นว่า จุดวิกฤต (critical point)

24 จุดวิกฤต จุดสูงสุดสัมพัทธ์ ???????????? จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ จุดอานม้า

25 จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน

26

27 อนุพันธ์ย่อยอันดับที่สอง
ทฤษฎีบทการหาจุดสูงสุด-ต่ำสุดโดยใช้ อนุพันธ์ย่อยอันดับที่สอง ถ้า มีอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองซึ่งต่อเนื่อง ในบริเวณที่พิจารณา รอบจุด (a,b) โดยที่จุด (a,b) เป็นจุดวิกฤตของฟังก์ชัน ให้

28 ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด
และ ถ้า (หรือ ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด

29 ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่จุด
และ ถ้า (หรือ ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่จุด

30 ถ้า จุด เป็นจุดอานม้า

31 ถ้า สรุปอะไรไม่ได้ !!!!

32 ????????????

33 อนุพันธ์ ความชัน การเปลี่ยนแปลง ความชัน

34 จงหาจุดสุดขีดเฉพาะที่ และ ค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน
และระบุว่าจุดสุดขีดนั้นเป็นจุดสุดขีดชนิดใด

35 จงหาจุดสุดขีด เฉพาะที่ และ ค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน
และระบุว่าจุดสุดขีดนั้นเป็นจุดสุดขีดชนิดใด

36 จงหาจุดสุดขีดเฉพาะที่ และ ค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน
และระบุว่าจุดสุดขีดนั้นเป็นจุดสุดขีดชนิดใด

37

38

39

40 ข้อใดเป็นจุดวิกฤตของฟังก์ชัน
1.) และ และ 2.) และ และ 4.) 3.) 5.) และ

41 จงหาจุดวิกฤต, จุดสุดขีดเฉพาะที่ และ ค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน
และระบุว่าจุดสุดขีดนั้นเป็นจุดสุดขีดชนิดใด

42 จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำแนกจุดวิกฤต

43 จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชันต่อไปนี้ พร้อมทั้งจำแนกจุดวิกฤต

44 จงหาความกว้าง ความยาว และความสูงของกล่อง ซึ่งไม่
มีฝา (ดังรูป) โดยกล่องดังกล่าวมีปริมาตร 32 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุด

45 จงหาจุดสุดขีดเฉพาะที่ และ ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของฟังก์ชัน
และระบุว่าจุดสุดขีดนั้นเป็นจุดสุดขีดชนิดใด

46 บทนิยาม ให้ นิยามบนบริเวณปิด โดยที่ เป็นสมาชิกใดๆ ใน เป็นค่าสูงสุดสัมบูรณ์ (absolute maximum) ของ ถ้าจุด อยู่ในบริเวณ และ สำหรับจุด ทุกๆ จุดที่อยู่ใน

47 บทนิยาม ให้ นิยามบนบริเวณปิด โดยที่ เป็นสมาชิกใดๆ ใน เป็นค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ (absolute minimum) ของ ถ้าจุด อยู่ในบริเวณ และ สำหรับจุด ทุกๆ จุดที่อยู่ใน

48 เพื่อความสะดวกเราเรียก
ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ และ ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์ รวมกันเป็น ค่าสุดขีด สัมบูรณ์ (absolute extremum)

49 ขั้นตอนการหาค่าสุดขีดสัมบูรณ์
1. พิจารณาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ในบริเวณ R 2. พิจารณาค่าสุดขีดที่ขอบของ R 3. เปรียบเทียบค่าสุดขีดที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อหาค่าสุดขีดสัมบูรณ์

50 จงหาค่าสูงสุดและต่ำสุดสัมบูรณ์ของ
เมื่อพิจารณาฟังก์ชันบนพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งถูก ล้อมรอบด้วยเส้นตรง


ดาวน์โหลด ppt ค่าสุดขีดและจุดอานม้า Extreme Values and Saddle Points

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google