งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Maejo University Administrative Chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Maejo University Administrative Chart"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Maejo University Administrative Chart
Maejo University Council Internal Audit Unit MJU. Administrators Committee MJU. Senate Faculty President MJU. Civil Service Sub - Committee Officials and Employees Council Vice - President Dean of Faculty Director of office Faculty Committee Office Committee Associate Dean Associate Director Secretary Head of Department Head of Division Secretary Director of Division Director of Project As of May4, 2001

2 แผนภูมิ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนภูมิ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นายกสภา) หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ อธิการบดี อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย สภาข้าราชการและลูกจ้าง รองอธิการบดี คณะกรรมการประจำคณะ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณะกรรมการประจำสำนัก รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย เลขานุการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโครงการ งานวิจัยสถาบัน 4 พฤษภาคม 2544

3 แผนภูมิ การแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2545
แผนภูมิ การแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2545 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาบริหารธุรกิจและ การตลาดการเกษตร - ภาควิชาศึกษาทั่วไป - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และ สหกรณ์การเกษตร - ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม - ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ - ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง - ภาควิชาพืชไร่ - ภาควิชาพืชสวน - ภาควิชาอารักขาพืช - ภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - สำนักงานกิจการพิเศษ* - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาเคมี * - ภาควิชาชีววิทยา * - ภาควิชาฟิสิกส์ * - ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ * - ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ * - สำนักงานเลขานุการ - ภาควิชาเทคโนโลยี ทางอาหาร * หลังการเก็บเกี่ยว * - ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร * สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร - สำนักงานเลขานุการ - ฝ่ายวิจัย * - ฝ่ายฝึกอบรม * - ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์ * - ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร * - ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง * หน่วยตรวจสอบภายใน* สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง - กองกิจการนักศึกษา - กองบริการการศึกษา - กองแผนงาน - กองห้องสมุด - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ * - กองคลัง * - กองการเจ้าหน้าที่ * - โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย * - โครงการจัดตั้งศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ระดับ* - โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ* - โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ* - โครงการสำนักสหวิชาการ ละแม* - โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ* - โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ* - โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ * - สำนักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา * * หน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นและแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในมหาวิทยาลัย งานวางผังแม่บท กองแผนงาน

4 MAEJO UNIVERSITY ORGANIZATION CHART, 2001
Faculty of Agricultural Business Faculty of Agricultural Production Faculty of Science Faculty of Engineering and Agro - Industry - Office of the Secretary - Department of Business Administration & Agricultural Marketing - Department of General Education - Department of Agricultural Economics and Cooperatives Extension - Office of the Secretary - Department of Soil Resources and Environment - Department of Animal Technology - Department of Fisheries Technology - Department of Agronomy - Department of Horticulture - Department of Landscape and Environment conservation - Department of Plant Protection - Office of Special Affairs * - Office of the Secretary - Department of Chemistry * - Department of Biology * - Department of Physics * - Department of Computer Science * - Department of Mathematics and Statistics * - Office of the Secretary - Department of Food Technology * - Department of Postharvest Technology * - Department of Agricultural and Food Engineering * Office of Agricultural Research and Extension - Office of the Director - Research Division * - Training Division * - Animal Breeds & Plant Materials Multiplication Division * - Extension Division * - Highland Development Division * Office of the President Internal Audit Unit* - Central Administration Division - Student Affairs Division - Education Services Division - Planning Division - Library Division - Buildings and Vehicles Division * - Finance Division * - Personnel Division * - Graduate School* - Orchid & Ornamental Horticulture Center* - Biotechnology Center* - Banpong Development Center* - Maejo University-Lamae * - Maejo University - Phrae Campus* - Information Technology Center* - Agro-Ecotourism Development Center * As of may 4, 2001 * Established as an Internal Administrative Unit


ดาวน์โหลด ppt Maejo University Administrative Chart

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google