งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบโอโซน ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบโอโซน ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบโอโซน ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน

2 Building 5 Floor 3 Main Menu Building 9 Floor 12,14,15,16 Building 9 Floor 12,14,15,16 Building 11 Floor 1,2 Building 1 Floor 1,2 Building 2 Floor 1,2,3 Building 2 Floor 1,2,3

3 Building 9 Floor 12 Building 9 Floor 12 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. แผนกจัดเลี้ยง / Banquet Department. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 / 1 July 2011. วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 / 20 July 2011. ห้องสัมมนา 1 / Seminar Room 1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 / 1 July 2011. วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 / 21 July 2011. สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม / Institute of Reseach Promotion and Innovation Development. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 / 1 July 2011. วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 / 21 July 2011. ห้องสัมมนา 3 / Seminar Room 3. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 / 4 July 2011. วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 / 21 July 2011.

4 Building 9 Floor 14,15,16 Building 9 Floor 14,15,16 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Chairman of Board of trustees Room. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 / 4 July 2011. วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 / 22 July 2011. ห้องสภามหาวิทยาลัย / Board of Trustees วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 / 4 July 2011. ; วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 / 22 July 2011. ห้องปฏิบัติการโรงแรม / Hotel Simulation (Front Office) Room. วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 / 5 July 2011. วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 / 22 July 2011. ห้องชัยพฤกษ์ / Function Room. วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 / 5 July 2011. วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 / 25 July 2011. โรงละคอน / Auditorium วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 / 5 July 2011. วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 / 25 July 2011. ห้องรับรองวิทยากร / Reception Room. วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 / 6 July 2011. วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 / 25 July 2011. ห้องควบคุมระบบ / Control System Room. วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 / 6 July 2011. วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 / 26 July 2011.

5 Building 11 Floor 1, 2 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ชั้น 1/ Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 / 6 July 2011. วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 / 26 July 2011. ห้องรับรอง / Reception Room. วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 / 7 July 2011. วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 / 26 July 2011. ห้องผอ. สพก. / Director, Creative Entrepreneurship Development Institute Room. วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 / 7 July 2011. วันที่ 27 กรกาคม 2554 / 27 July 2011. ห้องประชุม / Meeting Room. วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 / 7 July 2011. วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 / 27 July 2011. ห้องสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ชั้น 2 / Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 / 8 July 2011. วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 / 27 July 2011.

6 Building 1 Floor 1, 2 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ที่ทำการนักศึกษาภาคพิเศษ / Special Program Office Room. วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 / 8 July 2011. วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 / 28 July 2011. ห้องเกาหลีศึกษา / Korean’s Room. วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 / 8 July 2011. วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 / 28 July 2011.

7 Building 2 Floor 1 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้อง ผอ. ภพ. / Director, Special Programs Office Room. วันที่ 11 กรกฎาคม 2011 / 11 July 2011. วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 / 28 July 2011. ห้อง ผอ. สทบ. / Director, Records Office Room. วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 / 11 July 2011. วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 29 July 2011. ห้อง ผอ. บกส. / Director, Educational Service and Student Welfare Office Room. วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 / 11 July 2011. วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 29 July 2011. ห้อง ผอ. สกก./ Director, Sports and Student Activities Office Room. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 / 12 July 2011. วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 29 July 2011. ห้อง ผอ. รนศ. / Assistant to the President for Strategic Planning and Corporate Communication. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 / 12 July 2011 ห้องการเงินกิจกรรมนักศึกษา / Department of Financial Affairs for Student Activities Room. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 / 12 July 2011. ห้องประชุม กนศ. / Meeting Room. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 / 13 July 2011.

8 Building 2 Floor 2 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องอัดเสียง / Sound Recording Studio Room. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 / 13 July 2011. ห้องบริการโสต / Audio Visual Room. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 / 13 July 2011. ห้องประชุม / Meeting Room. วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 / 18 July 2011. ห้อง ผอ. ศทศ. / Director, Educational Technology Center Room. วันที่ 18 กรกฎาคม 2011 / 18 July 2011.

9 Building 2 Floor 3 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 1 / Nonlinear Editing Room 1. วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 / 18 July 2011. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 2 / Nonlinear Editing Room 2. วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 / 19 July 2011. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 3 / Nonlinear Editing Room 3. วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 / 19 July 2011. ห้องตัดต่อ เทป - โทรทัศน์ 4 / Nonlinear Editing Room 4. วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 / 19 July 2011. ห้องผลิตสื่อ / Media Production Room. วันที่ 20 กรกฎาคม 2554/ 20 July 2011.

10 Building 5 Floor 3 ประเภทห้อง /Type Room. วัน เดือน ปี / D M Y. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( กรุงเทพ โพลล์ ) วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 / 20 July 2011.

11 อบโอโซนครั้งต่อไป เดือน สิงหาคม 2554 แผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท #1960


ดาวน์โหลด ppt การอบโอโซน ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เวลา 22.00 – 08.00 น. ของทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google