งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
๑๙ พ.ค. ๕๓

2 ทำไมต้องเฝ้าระวัง/เตือนภัย

3 การเฝ้าระวัง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 เป็นกระบวนการเชิงระบบในการติดตาม สังเกตุอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นการตรวจความผิดปกติของสถานการณ์ในพื้นที่ / ประชากรที่เสี่ยงต่อปัญหา เป็นการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานป้องกัน และคุ้มครองทางสังคม

4 การเตือนภัย สาระสำคัญที่บ่งบอกถึงภาวะอันตราย ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง หากปราศ จากการเตือนล่วงหน้า

5 เนื้อหาการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม

6 การพัฒนาสังคม การพัฒนาคน การพัฒนาครอบครัว การพัฒนาชุมชน

7 การพัฒนาคน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ

8 ความมั่นคงของมนุษย์ ไม่กลัว อาศัยกระบวนการคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดจากความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน ไม่หิว อาศัยกระบวนการสร้างหลักประกันการเข้าถึงการพัฒนา

9 กระบวนการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
-แจ้งเตือน/สื่อสาร -ออกมาตรการ -กำหนดโครงการ นำเข้า ข้อมูล นำเสนอ/ ตัดสินใจ ประมวลผล/ พยากรณ์ เฝ้าระวังต่อไป ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

10 การนำเข้าข้อมูล ต้องทราบว่าเฝ้าระวังอะไร
อะไรเป็นตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดของการเฝ้าระวัง แหล่งข้อมูลอยู่ไหน

11 กระบวนการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
-แจ้งเตือน/สื่อสาร -ออกมาตรการ -กำหนดโครงการ นำเข้า ข้อมูล นำเสนอ/ ตัดสินใจ ประมวลผล/ พยากรณ์ เฝ้าระวังต่อไป ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google