งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะพิเศษของ ภายใต้คำสั่ง <BODY>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะพิเศษของ ภายใต้คำสั่ง <BODY>"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะพิเศษของ ภายใต้คำสั่ง <BODY>

2 คำสั่งใส่สีพื้นหลัง เป็นการใส่สีพื้นหลัง ให้มีสีสันให้เว็บเพจมากขึ้น
สามารถกำหนดเป็นการอธิบายลักษณะพิเศษ ของ คำสั่ง <body> โดยมีรูปแบบดังนี้ <body bgcolor = สีที่ต้องการ>

3 <TITLE>สีพื้นหลัง</TITLE> </HEAD>
รูปแบบของคำสั่ง <HTML> <HEAD> <TITLE>สีพื้นหลัง</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor=bule> </BODY>

4 ผลที่ได้

5 คำสั่งใส่สีตัวอักษร คำสั่งที่สามารถกำหนดโดยการอธิบายลักษณะ
พิเศษ ของ คำสั่ง <body> โดยมีรูปแบบดังนี้ <body Text = สีที่ต้องการ>

6 รูปแบบคำสั่ง <HTML> <HEAD>
<TITLE>สีพื้นหลัง</TITLE> </HEAD> <BODY Text=blue> </BODY>

7 ผลที่ได้

8 คำสั่งการจัดรูปแบบตัวอักษร

9 คำสั่งเส้นคั่น การใช้คำสั่งนี้ เมื่อต้องการแบ่งข้อความบนจอภาพ โดยใช้เส้นคั่นทางแนวนอน ซึ่งสามารถ กำหนดตำแหน่ง สี ขนาดของความหนา ความยาวหรือ เส้น ทึบได้ <HR> รูปแบบคำสั่ง <HR Align=ตำแหน่ง color= สี size=ขนาด width=ขนาดความยาว NOSHADE=กำหนดให้เป็นทึบ>

10 ตัวอย่าง <html> <title>สวัสดี</title> <head> <body> <HR size= 20 color= blue> <HR width=200> <HR width=100 align=center> <HR width=200 align=center noshade size=15> </body> </html>

11 ผลที่ได้

12 ALGIN = จัดตำแหน่งของเส้นคั่น
Center , Right, LEFT Size= กำหนดขนาดความหนา ของเส้นคั่น Color= กำหนดสีของเส้นคั่น Width = กำหดนความยาวของเส้นคั่น Noshade = กำหนดให้เป็นเส้นทึบ

13 การจัดรูปแบบตัวอักษรหนา
เป็นตัวกำหนดลักษณะ ตัวอักษรให้เป็นตัวหนา (Bold) เพื่อใช้เน้นข้อความ ที่สำคัญ รูปแบบ คำสั่ง <B> ข้อความ </B> เป็นแท็ก คู่

14 ผลที่ได้ <HTML> <HEAD> <TITLE>ตัวอักษรหนา</TITLE> </HEAD> <BODY> <B>ตัวหนา</B> ตัวปกติ </BODY> </HTML>

15 ผลที่ได้

16 คำสั่งขีดเส้นใต้ข้อความ
เพื่อใช้ในการเน้น ข้อความในเอกสารเว็บ เช่นเดียวกับ คำสั่งที่เน้นอักษรตัว หนา รูปแบบคำสั่ง <U>ข้อความ</U> เป็นแท็กคู่

17 ตัวอย่างการเขียน <HTML> <HEAD>
<TITLE>ตัวอักษรหนา</TITLE> </HEAD> <BODY> <U>อักษรขีดเส้นใต้</U> อักษรธรรมดา </BODY> </HTML>

18 ผลที่ได้

19 คำสั่งอักษรตัวเอียง <I>
กำหนดตัวอักษรเป็นตัวเอียง (Italic) ใช้ประโยชน์ในการเน้นตัวอักษร รูปแบบคำสั่ง <I>ข้อความ</I> เป็น แท็กคู่

20 รูปแบบการเขียนคำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>ตัวอักษรเอียง</TITLE> </HEAD> <BODY> <I>อักษรเอียง</I> อักษรธรรมดา </BODY> </HTML>

21 ผลที่ได้

22 คำสั่งตัวอักษรเป็นตัวห้อย
กำหนดให้ตัวอักษร แสดงผลให้เป็นตัวอักษรตัวห้อย ใช้ประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแสดงผลที่ ต้องการให้ตัวอักษร มีระดับต่ำกว่าปกติ <SUB>ข้อความ</SUB>

23 รูปแบบการเขียน <HTML> <HEAD>
<TITLE>ตัวอักษรเอียง</TITLE> </HEAD> <BODY> <SUB>อักษรตัวห้อย<SUB> อักษรธรรมดา </BODY> </HTML>

24 ผลที่ได้

25 คำสั่งตัวอักษรเป็นตัวยก
กำหนดให้ตัวอักษร แสดงผลให้เป็นตัวอักษรตัวห้อย ใช้ประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแสดงผลที่ ต้องการให้ตัวอักษร มีระดับสูงกว่าปกติ <SUP>ข้อความ</SUP>

26 รูปแบบการเขียน <HTML> <HEAD>
<TITLE>ตัวอักษรเอียง</TITLE> </HEAD> <BODY> <SUP>อักษรตัวยก</SUP> อักษรธรรมดา </BODY> </HTML>

27 ผลที่ได้

28 คำสั่งกำหนดตัวอักษรให้เคลื่อนที่
เป็นการกำหนดให้ ตัวอักษรเคลื่อนที่ ปกติแล้ว จะเคลื่อนที่จาก ขวาไปซ้าย โดยใช้คำสั่ง <MARQUEE>ข้อความ</MARQUEE>

29 รูปแบบการเขียน <HTML> <HEAD>
<TITLE>Sample</TITLE> </HEAD> <BODY> <Marquee>ตัวอักษรเคลื่อนที่</Marquee> อักษรธรรมดา </BODY> </HTML>

30 ผลที่ได้

31 คิดชื่อเว็บไซต์ของตนเอง
-โดยรายละเอียดเนื้อหา -ตาม ชื่อเรื่อง


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะพิเศษของ ภายใต้คำสั่ง <BODY>

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google