งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดลักษณะของตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดลักษณะของตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดลักษณะของตัวอักษร

2 เป็นการคำสั่งเปลี่ยนสีตัวอักษร ฟอนต์ของตัวอักษร และ ขนาดตัวอักษรโดยใช้คำสั่ง
<FONT> </FONT> และจากนั่นทำการกำหนด คุณสมบัติลักษณะพิเศษ ลงไปตรงป้ายระบุเปิดคำสั่ง <FONT คุณสมบัติ>

3 คำสั่งการกำหนดฟอนต์ของตัวอักษร
เป็นรูปแบบคำสั่ง <FONT> โดยเพิ่มคุณสมบัติลงระหว่าง < > คือ <FONT FACE=“ชื่อของฟอนต์”> ………… </FONT>

4 รูปแบบการเขียน <HTML> <head>
<title>welcome</title> </head> <body> <FONT FACE=KodchiangUPC (Body)> GOD LIKE </FONT><BR> <FONT FACE=Candara (Body)> GOD LIKE </FONT><BR> <FONT FACE=Angsana New> GOD LIKE </FONT><BR> </body> </html>

5 สีตัวอักษร การกำหนดสีของตัวอักษร สามารถระบุบคำสั่งคุณสมบัติได้ ดังนี้
การกำหนดสีของตัวอักษร สามารถระบุบคำสั่งคุณสมบัติได้ ดังนี้ <FONT COLOR=“RED”> ตามด้วยข้อความ</FONT>

6 <HTML> <head> <title> welcome </title> </head> <body> <FONT color=RED>GOD </FONT><BR> <FONT color=Blue> GOD </FONT><BR> <FONT color=black> GOD </FONT><BR> </body> </html>

7 การกำหนดขนาดของตัวอักษร
เพิ่มลักษณะพิเศษลง <FONT> อยู่ในระหว่าง < > เขียนได้ดังนี้ <FONT Size=“1”>GOD</FONT> <FONT Size=“2”>GOD</FONT> <FONT Size=“3”>GOD</FONT> <FONT Size=“4”>GOD</FONT> <FONT Size=“5”>GOD</FONT> <FONT Size=“6”>GOD</FONT> <FONT Size=“7”>GOD</FONT>

8 <HTML> <head> <title>welcome</title> </head> <body> <FONT Size=1>GOD</FONT> <FONT Size=2>GOD</FONT> <FONT Size=3>GOD</FONT> <FONT Size=4>GOD</FONT> <FONT Size=5>GOD</FONT> <FONT Size=6>GOD</FONT> <FONT Size=7>GOD</FONT> </body></html>

9 ขนาดอักษรมีอยู่ 7 ระดับค่ามาตรฐาน ของขนาดตัวอักษร จะอยู่ ที่ ระดับ 3
ส่วนระดับ จะเป็นการลดขนาดลง ส่วนระดับ นั้น จะเป็นการขยายขนาดอักษร

10 การใช้เครื่องหมายบวก และ เครื่องหมาย ลบ
จะยังอยู่เป็นภายใต้คำสั่งของ <FONT Size> อยู่ คราวนี้มาเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมาย + และ – อยู่หน้า ตัวเลข เขียนได้โดย <FONT Size=+4>GOD</FONT> <FONT Size =+3>GOD</FONT> <FONT Size =+2>GOD</FONT> <FONT Size =+1>GOD</FONT> <FONT Size =-2>GOD</FONT> <FONT Size =-1>GOD</FONT>

11 การเพิ่มอักษรโดยการ ใช้เครื่องหมาย + จะสูงสุดที่ +4
และ การใช้เครื่องหมาย - จะต่ำสุดที่ -2

12 คำสั่งลดขนาดตัวอักษร 1 ระดับ
โดยใช้คำสั่ง <Small>…</Small> <html> <head> <title>welcome</title> <body> <Small> OK </Small> </body> </html>

13 คำสั่งเพิ่มขนาดตัวอักษร 1 ระดับ
<Big>….</Big> <html> <head> <title>welcome</title> <body> <Big> OK </Big> </body> </html>


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดลักษณะของตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google